Правила и условия

Услуги за започване на бизнес и защита на лични активи.

Включете се

Правила и условия

УЕБСАЙТ УСЛОВИЯ

Тези условия регулират използването на този уебсайт; като използвате този уебсайт, вие приемате тези условия и условия изцяло. Ако не сте съгласни с тези правила или условия или с някоя част от тези условия, не трябва да използвате този уебсайт.

Трябва да имате поне 18 години, за да използвате този уебсайт. Използвайки този уебсайт и приемайки тези условия и условия, Вие гарантирате, че сте на възраст поне 18 години.

Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки този уебсайт и се съгласявате с тези условия, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нашата компания в съответствие с условията на Адвокати Limited политика за поверителност / политика за бисквитки.

Лиценз за използване на уебсайта

Освен ако не е посочено друго, Lawyers Limited (корпорация от Невада) и / или неговите лицензодатели управляват търговската марка Companies Incorporated и имат права върху правата на интелектуална собственост върху уебсайта и материалите на уебсайта. При спазване на лиценза по-долу всички тези права на интелектуална собственост са запазени.

Можете да преглеждате, изтегляте само за целите на кеширането и да отпечатвате страници или друго съдържание от уебсайта за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, изложени по-долу и на други места в настоящите Общи условия.

Не трябва повторно публикуване на материали от този уебсайт (включително преиздаване на друг уебсайт); да продавате, давате под наем или да преотстъпвате материали от уебсайта; да показват публично всички материали от уебсайта; да възпроизвеждате, копирате, копирате или по друг начин да използвате материали от този уебсайт с търговска цел; да редактирате или по друг начин да модифицирате материали на уебсайта; или разпространявате материали от този уебсайт, освен за съдържание, ако има такова, специално и изрично предоставено за преразпределение.

Когато съдържанието е специално предоставено за разпространение, то може да бъде разпространено само с писмено разрешение от изпълнителен директор на Lawyers Limited, корпорация в Невада.

Приемлива употреба

Не трябва да използвате този уеб сайт по никакъв начин, който причинява или може да причини вреда на уебсайта или да наруши наличието или достъпността на уебсайта; или по какъвто и да е начин незаконно, незаконно, измамно или вредно, или във връзка с незаконна, незаконна, измамна или вредна цел или дейност.

Вие не трябва да използвате този сайт, за да копирате, съхранявате, домакин, предавате, изпращате употреба, публикува или да разпространява материал, който се състои от (или е свързан с) шпионски софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, натискане на клавиш дървар, руткит или друга злонамерен компютърен софтуер.

Не трябва да извършвате каквито и да било системни или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително, без ограничение, изстъргване на данни, извличане на данни и събиране на данни) на или във връзка с този уебсайт без изричното писмено съгласие на Lawyers Limited.

Не трябва да използвате този уебсайт за предаване или изпращане на непоискани търговски съобщения.

Не трябва да използвате този уебсайт за каквито и да било цели, свързани с маркетинга, без изричното писмено съгласие на Lawyers Limited.

Ограничен достъп

Достъпът до определени области на този уебсайт е ограничен. Lawyers Limited си запазва правото да ограничи достъпа до други части на този уебсайт или дори целия този уебсайт по преценка на Lawyers Limited.

Ако Lawyers Limited ви предостави потребителски идентификатор и парола, за да ви позволи достъп до ограничени зони на този уебсайт или друго съдържание или услуги, трябва да се уверите, че потребителският идентификатор и паролата са поверителни.

Lawyers Limited може да деактивира вашия потребителски идентификатор и парола по собствена преценка на Lawyers Limited без предизвестие или обяснение.

Потребителско съдържание

В тези условия и изисквания, "Вашето потребителско съдържание" означава материал (включително без ограничение на текст, изображения, аудио материали, видео материали и аудио-визуални материали), който представя този сайт, независимо с каква цел.

Вие предоставяте на Lawyers Limited световен, неотменим, неизключителен, безплатен лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето потребителско съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия. Вие също предоставяте на Lawyers Limited правото да прелицензирате тези права и правото да предявите иск за нарушаване на тези права.

Вашето потребителско съдържание не трябва да бъде незаконно или незаконно, не трябва да нарушава законните права на трета страна и не трябва да може да води до съдебни действия, независимо дали срещу вас или срещу Lawyers Limited или трета страна (във всеки случай съгласно приложимото законодателство).

Не трябва да предоставяте потребителско съдържание на уебсайта, което е било или някога е било предмет на заплашени или реални съдебни производства или други подобни жалби.

Lawyers Limited си запазва правото да редактира или премахва всеки материал, предоставен на този уебсайт, или съхраняван на сървърите на Lawyers Limited, или хостван или публикуван на този уебсайт.

Независимо от правата на Lawyers Limited съгласно настоящите условия по отношение на потребителското съдържание, Lawyers Limited не се ангажира да следи подаването на такова съдържание или публикуването на такова съдържание на този уебсайт.

Няма гаранции

Този уебсайт се предоставя „такъв, какъвто е“, без никакви изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се. Lawyers Limited не дава никакви изявления или гаранции по отношение на този уебсайт или информацията и материалите, предоставени на този уебсайт.

Без да се засяга общия характер на предходния параграф, Lawyers Limited не гарантира, че този уебсайт ще бъде постоянно достъпен или изобщо достъпен; или информацията на този уебсайт е пълна, вярна, точна или неподвеждаща.

Нищо на този уебсайт не представлява или е предназначено да представлява съвет от всякакъв вид. Ако се нуждаете от съвет във връзка с каквито и да е правни, данъчни, финансови или медицински въпроси, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Ограничения на отговорността

Lawyers Limited няма да носи отговорност пред вас (независимо дали по закон за контакт, по деликт или по друг начин) по отношение на съдържанието, използването или по друг начин във връзка с този уебсайт:

доколкото уебсайтът е или не е предоставен безплатно, за всяка пряка загуба;
за непреки, специални или последващи загуби; или
за всеки бизнес загуби, загуба на приходи, доходи, печалби или очаквани спестявания, загуба на договори или бизнес взаимоотношения, загуба на репутация или добра воля, или загуба или повреда на данни или информация.

Тези ограничения на отговорността се прилагат дори ако Lawyers Limited е изрично уведомена за потенциалната загуба.

Изключения

Нищо в отказа от отговорност на този уебсайт няма да изключи или ограничи всяка гаранция, посочена от закона, че би било незаконно да се изключи или ограничи; и нищо в този отказ от отговорност на този уебсайт няма да изключи или ограничи отговорността на Lawyers Limited по отношение на:

смърт или телесна повреда, причинени от небрежност на Lawyers Limited; измама или измамно представяне от страна на Lawyers Limited; или по какъв въпрос би било незаконно или незаконно за Lawyers Limited да изключва или ограничава или да се опитва или претендира да изключи или ограничи своята отговорност.

Разумност

Чрез използването на този уебсайт, Вие се съгласявате, че изключенията и ограниченията на отговорността, посочени в този сайт опровержение са разумни.

Ако не мисля, че те са разумни, не трябва да използвате този сайт.

Други страни

Вие приемате, че като юридическо лице, ограничаващо отговорността, Lawyers Limited, корпорация от Невада, има интерес да ограничи личната отговорност на своите служители и служители. Съгласявате се, че няма да предявявате искове лично срещу служители, директори или служители на Lawyers Limited по отношение на всякакви загуби, които претърпявате във връзка с уебсайта.

Без да се засяга предходния параграф, вие се съгласявате, че ограниченията на гаранциите и отговорността, посочени в този отказ от отговорност на уебсайта, ще защитят служителите, служителите, агентите, дъщерните дружества, наследниците, възложителите и подизпълнителите на Lawyers Limited, както и Lawyers Limited

Неприложими разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на този уеб сайт опровержение е, или е установено, че е неприложима съгласно приложимото право, че няма да се отрази приложимостта на останалите разпоредби на този уеб сайт уточнение.

обезщетение

С това обезщетявате Lawyers Limited и се задължавате да запазите обезщетението на Lawyers Limited срещу всякакви загуби, щети, разходи, задължения и разходи (включително без ограничение правни разходи и всякакви суми, платени от Lawyers Limited на трета страна при уреждане на иск или спор по съвета на юрисконсултите на Lawyers Limited), възникнали или претърпени от Lawyers Limited, произтичащи от нарушение от ваша страна на която и да е разпоредба на тези условия или произтичащи от иск, че сте нарушили която и да е разпоредба от тези условия.

Нарушения на настоящите Общи условия

Без да се засягат останалите права на Lawyers Limited съгласно настоящите условия, ако нарушите тези условия по някакъв начин, Lawyers Limited може да предприеме действия, които Lawyers Limited смята за подходящи за справяне с нарушението, включително спиране на достъпа ви до уебсайта, забраняващи вие да нямате достъп до уебсайта, да блокирате достъпа до уебсайта на компютри, използващи вашия IP адрес, да се свържете с вашия доставчик на интернет услуги, за да поискате да блокират достъпа ви до уебсайта и / или да заведат съдебно производство срещу вас.

Вариация

Lawyers Limited може да преразглежда тези условия от време на време. Ревизираните условия ще се прилагат за използването на този уебсайт от датата на публикуване на ревизираните условия на този уебсайт. Моля, проверявайте редовно тази страница, за да сте сигурни, че сте запознати с текущата версия.

Задание

Lawyers Limited може да прехвърли, сключи договор или да се справи по друг начин с правата и / или задълженията на Lawyers Limited съгласно тези условия, без да ви уведоми или да получи вашето съгласие.

Вие не може да прехвърля, под-договор или по друг начин се занимават с вашите права и / или задължения по тези правила и условия.

Разделение

Ако дадена разпоредба от тези условия се определи от съд или друг компетентен орган като незаконна и / или неприложима, останалите разпоредби ще продължат да действат. Ако някоя незаконна и / или неприложима разпоредба би била законосъобразна или приложима, ако част от нея бъде заличена, тази част ще се счита за заличена, а останалата част от разпоредбата ще остане в сила.

Цялото споразумение

Тези условия представляват цялото споразумение между вас и Lawyers Limited във връзка с използването на този уебсайт и заменят всички предишни споразумения във връзка с използването на този уебсайт.

Право и юрисдикция

Тези правила и условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Флорида, а всички спорове, свързани с тези условия, ще подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата в окръг Broward, Florida.

Регистрации и оторизации

Подробности за Lawyers Limited

Пълното име на Lawyers Limited е Lawyers Limited.

Lawyers Limited е регистрирана в Невада.

Адвокатският адрес на Lawyers Limited е 701 S Carson St., Ste. 200, Карсън Сити, NV 89701

Неговият пощенски адрес е 23638 Lyons Ave. # 223, Санта Кларита, CA 91321.

Можете да се свържете с Lawyers Limited по имейл на info@companiesinc.com.

Последно актуализирано на 23 юли 2021 г.

Поискайте безплатна информация