Правила и условия

Услуги за започване на бизнес и защита на лични активи.

Включете се

Правила и условия

УЕБСАЙТ УСЛОВИЯ

Тези условия регулират използването на този уебсайт; като използвате този уебсайт, вие приемате тези условия и условия изцяло. Ако не сте съгласни с тези правила или условия или с някоя част от тези условия, не трябва да използвате този уебсайт.

Трябва да имате поне 18 години, за да използвате този уебсайт. Използвайки този уебсайт и приемайки тези условия и условия, Вие гарантирате, че сте на възраст поне 18 години.

Този сайт използва бисквитки. Чрез използването на този уебсайт и приемането на тези условия, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нашата компания в съответствие с условията на Политиката за поверителност / бисквитките на Общите корпоративни услуги.

Лиценз за използване на уебсайта

Освен ако не е посочено друго, General Corporate Services, Inc. (корпорация от Невада) и / или нейните лицензодатели оперират с марката „Incorporated Company“ и имат права върху правата върху интелектуалната собственост в уебсайта и материалите на уебсайта. При спазване на лиценза по-долу, всички тези права върху интелектуалната собственост са запазени.

Можете да преглеждате, изтегляте само за целите на кеширането и да отпечатвате страници или друго съдържание от уебсайта за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, изложени по-долу и на други места в настоящите Общи условия.

Не трябва повторно публикуване на материали от този уебсайт (включително преиздаване на друг уебсайт); да продавате, давате под наем или да преотстъпвате материали от уебсайта; да показват публично всички материали от уебсайта; да възпроизвеждате, копирате, копирате или по друг начин да използвате материали от този уебсайт с търговска цел; да редактирате или по друг начин да модифицирате материали на уебсайта; или разпространявате материали от този уебсайт, освен за съдържание, ако има такова, специално и изрично предоставено за преразпределение.

Когато съдържанието е специално предоставено за преразпределение, то може да бъде преразпределено само с писмено разрешение от изпълнителен директор на General Corporate Services, Inc.

Приемлива употреба

Не трябва да използвате този уеб сайт по никакъв начин, който причинява или може да причини вреда на уебсайта или да наруши наличието или достъпността на уебсайта; или по какъвто и да е начин незаконно, незаконно, измамно или вредно, или във връзка с незаконна, незаконна, измамна или вредна цел или дейност.

Вие не трябва да използвате този сайт, за да копирате, съхранявате, домакин, предавате, изпращате употреба, публикува или да разпространява материал, който се състои от (или е свързан с) шпионски софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, натискане на клавиш дървар, руткит или друга злонамерен компютърен софтуер.

Не трябва да извършвате никакви системни или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително без ограничение, извличане на данни, извличане на данни и събиране на данни) на или във връзка с този уебсайт без изричното писмено съгласие на General Corporate Services.

Не трябва да използвате този уебсайт за предаване или изпращане на непоискани търговски съобщения.

Вие не трябва да използвате този сайт за цели, свързани с маркетинга, без изричното писмено съгласие на Общите корпоративни услуги.

Ограничен достъп

Достъпът до определени области на този уебсайт е ограничен. Общите корпоративни услуги си запазват правото да ограничат достъпа до други области на този уебсайт, или дори целия този уебсайт, по преценка на Общите корпоративни услуги.

Ако Общите корпоративни услуги ви предоставят потребителско име и парола, за да имате достъп до зони с ограничен достъп на този уебсайт или друго съдържание или услуги, трябва да се уверите, че потребителското име и паролата се пазят в тайна.

Общите корпоративни услуги могат да деактивират вашето потребителско име и парола по усмотрение на Общите корпоративни услуги без предупреждение или обяснение.

Потребителско съдържание

В тези условия и изисквания, "Вашето потребителско съдържание" означава материал (включително без ограничение на текст, изображения, аудио материали, видео материали и аудио-визуални материали), който представя този сайт, независимо с каква цел.

Вие предоставяте на General Corporate Services световен, неотменим, неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето потребителско съдържание във всички съществуващи или бъдещи медии. Също така предоставяте на Общите корпоративни услуги правото да преотстъпвате тези права и правото да предявите иск за нарушаване на тези права.

Потребителското ви съдържание не трябва да бъде незаконно или незаконно, не трябва да нарушава законните права на трета страна и не трябва да е в състояние да поражда правни действия срещу вас или Общи корпоративни услуги или трета страна (във всеки случай съгласно който и да е приложим закон) ,

Не трябва да предоставяте потребителско съдържание на уебсайта, което е било или някога е било предмет на заплашени или реални съдебни производства или други подобни жалби.

Общи корпоративни услуги си запазват правото да редактират или премахват всички материали, изпратени на този уебсайт, или да се съхраняват на сървърите на General Corporate Services, или да бъдат хоствани или публикувани на този уебсайт.

Независимо от правата на Общите корпоративни услуги съгласно тези правила и условия във връзка с потребителското съдържание, Общите корпоративни услуги не се задължават да наблюдават подаването на такова съдържание или публикуването му на този уебсайт.

Няма гаранции

Този уебсайт се предоставя "както е" без никакви изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се. Общи корпоративни услуги не поемат никакви декларации или гаранции във връзка с този уебсайт или информацията и материалите, предоставени на този уебсайт.

Без да се засягат общите положения на предходния параграф, Общите корпоративни услуги не гарантират, че този уебсайт ще бъде постоянно достъпен или изобщо достъпен; или информацията на този уебсайт е пълна, вярна, точна или неподвеждаща.

Нищо на този уебсайт не представлява или е предназначено да представлява съвет от всякакъв вид. Ако се нуждаете от съвет във връзка с каквито и да е правни, данъчни, финансови или медицински въпроси, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Ограничения на отговорността

Общите корпоративни услуги няма да бъдат отговорни пред вас (независимо дали по силата на закона за контакт, законите за непозволено увреждане или по друг начин) във връзка със съдържанието или използването на този уебсайт или по друг начин във връзка с него:

доколкото уебсайтът е или не е предоставен безплатно, за всяка пряка загуба;
за непреки, специални или последващи загуби; или
за всеки бизнес загуби, загуба на приходи, доходи, печалби или очаквани спестявания, загуба на договори или бизнес взаимоотношения, загуба на репутация или добра воля, или загуба или повреда на данни или информация.

Тези ограничения на отговорността се прилагат дори ако Общите корпоративни услуги са изрично уведомени за потенциалната загуба.

Изключения

Нищо в този отказ от отговорност на уебсайта не изключва или ограничава никаква гаранция, предвидена от закона, че би било незаконно да се изключи или ограничи; и нищо в този отказ от отговорност на сайта няма да изключва или ограничава отговорността на Общите корпоративни услуги по отношение на:

смърт или телесна повреда, причинена от небрежност от Общите корпоративни услуги; измама или измамно представяне от страна на Общите корпоративни услуги; или въпрос, който би бил незаконно или незаконно за Общите корпоративни услуги да изключва или ограничава, или да се опитва или претендира за изключване или ограничаване на неговата отговорност.

Разумност

Чрез използването на този уебсайт, Вие се съгласявате, че изключенията и ограниченията на отговорността, посочени в този сайт опровержение са разумни.

Ако не мисля, че те са разумни, не трябва да използвате този сайт.

Други страни

Вие приемате, че като предприятие за ограничаване на отговорността, корпорация General Corporate Services, Inc., корпорация Невада, има интерес да ограничи личната отговорност на своите служители и служители. Вие се съгласявате, че няма да предявявате никакви лични претенции срещу служители, директори или служители на General Corporate Services във връзка със загубите, които страдате във връзка с уебсайта.

Без да се засяга горепосоченият параграф, Вие се съгласявате, че ограниченията на гаранциите и отговорностите, посочени в този отказ от отговорност на уебсайта, ще защитават служителите, служителите, агентите, дъщерните дружества, наследниците, възложителите и подизпълнителите на Общите корпоративни услуги, както и Общите корпоративни услуги, Inc.

Неприложими разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на този уеб сайт опровержение е, или е установено, че е неприложима съгласно приложимото право, че няма да се отрази приложимостта на останалите разпоредби на този уеб сайт уточнение.

обезщетение

С настоящото Вие обезщетявате Общите корпоративни услуги и се задължавате да обезщетявате Общите корпоративни услуги срещу всякакви загуби, щети, разходи, задължения и разходи (включително без ограничение на правни разноски и всякакви суми, платени от Общи корпоративни услуги на трети лица при уреждане на иск или спор по съвет на юридическите съветници на Общите корпоративни услуги), понесени или понесени от Общите корпоративни услуги, произтичащи от нарушаването от страна на Вас на някоя разпоредба от настоящите условия или произтичащи от претенции, че сте нарушили някоя от разпоредбите на тези условия и условия.

Нарушения на настоящите Общи условия

Без да се засягат другите права на Общите корпоративни услуги съгласно настоящите правила и условия, ако по някакъв начин нарушите тези Общи условия, Общи корпоративни услуги могат да предприемат такива действия, каквито Общите корпоративни услуги считат за уместно да се справят с нарушението, включително преустановяване на достъпа ви до уебсайт, който ви забранява да влизате в уебсайта, да блокирате достъпа до уебсайта на компютри, използващи вашия IP адрес, като се свържете с вашия доставчик на интернет услуги, за да поискате да блокират достъпа ви до уебсайта и / или да заведе дело срещу вас.

Вариация

Общите корпоративни услуги могат да ревизират тези срокове и условия от време на време. Преработените правила и условия ще се прилагат за използването на този уебсайт от датата на публикуване на променените условия на този уебсайт. Моля, проверявайте тази страница редовно, за да сте сигурни, че сте запознати с текущата версия.

Задание

Общите корпоративни услуги могат да прехвърлят, сключват договор за подизпълнение или по друг начин да се справят с правата и / или задълженията на Общите корпоративни услуги съгласно тези условия и условия, без да ви уведомяват или получават съгласието ви.

Вие не може да прехвърля, под-договор или по друг начин се занимават с вашите права и / или задължения по тези правила и условия.

Разделение

Ако дадена разпоредба от тези условия се определи от съд или друг компетентен орган като незаконна и / или неприложима, останалите разпоредби ще продължат да действат. Ако някоя незаконна и / или неприложима разпоредба би била законосъобразна или приложима, ако част от нея бъде заличена, тази част ще се счита за заличена, а останалата част от разпоредбата ще остане в сила.

Цялото споразумение

Тези условия съставляват цялото споразумение между вас и Общите корпоративни услуги във връзка с използването на този уебсайт и заместват всички предишни споразумения във връзка с използването на този уебсайт.

Право и юрисдикция

Тези правила и условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Флорида, а всички спорове, свързани с тези условия, ще подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата в окръг Broward, Florida.

Регистрации и оторизации

Подробности за общите корпоративни услуги

Пълното име на Общите корпоративни услуги е General Corporate Services, Inc.

Общите корпоративни услуги са регистрирани в Невада.

Адресът на общите корпоративни услуги е 701 S Carson St., Ste. 200, Карсън Сити, NV 89701

Неговият пощенски адрес е 23638 Lyons Ave. # 223, Санта Кларита, CA 91321.

Можете да се свържете с General Corporate Services чрез имейл на info@companiesinc.com.

Поискайте безплатна информация