Pravila i uvjeti

Usluge pokretanja biznisa i usluge zaštite osobnih sredstava.

Get Incorporated

Pravila i uvjeti

USLOVI WEBSITE-a

Ovi uslovi i odredbe regulišu vašu upotrebu ove web stranice; koristeći ovu web lokaciju, prihvatate ove uslove i uslove u potpunosti. Ako se ne slažete sa ovim uslovima ili bilo kojim dijelom ovih uslova, ne smijete koristiti ovu web stranicu.

Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili ovu web lokaciju. Koristeći ovu web stranicu i prihvaćanjem ovih uvjeta i uvjeta jamčite i tvrdite da imate najmanje 18 godina starosti.

Ova web stranica koristi kolačiće. Koristeći ovu web stranicu i prihvatajući ove odredbe i uslove, pristajete na korištenje kolačića naše tvrtke u skladu s uvjetima politike privatnosti / kolačića Općih korporativnih usluga.

Licenca za korištenje web stranice

Osim ako nije drugačije navedeno, General Corporate Services, Inc. (korporacija Nevada) i / ili njeni davatelji licenci upravljaju brendom kompanije Incorporated i imaju pravo na prava intelektualne svojine na web stranici i materijalima na web stranici. U skladu sa dolje navedenom licencom, sva prava intelektualne svojine su zadržana.

Možete gledati, preuzimati samo za predmete predmemoriranja i ispisivati ​​stranice ili drugi sadržaj sa web-lokacije za vašu osobnu upotrebu, podložno ograničenjima koja su navedena u nastavku i na drugim mjestima u ovim uvjetima i odredbama.

Ne smete ponovo objaviti materijal sa ove web stranice (uključujući objavljivanje na drugoj web stranici); prodati, iznajmiti ili pod-licencirati materijal sa web stranice; prikazati bilo koji materijal sa web stranice u javnosti; reproducirati, kopirati, kopirati ili na drugi način iskorištavati materijal na ovoj web-stranici u komercijalne svrhe; urediti ili na drugi način modificirati bilo koji materijal na web-lokaciji; ili redistribuirati materijal sa ove web stranice, osim sadržaja, ako postoji, posebno i izričito stavljen na raspolaganje za redistribuciju.

Kada je sadržaj posebno stavljen na raspolaganje za redistribuciju, on se može redistribuirati samo uz pismeno odobrenje izvršnog direktora General Corporate Services, Inc. korporacije u Nevadi.

Prihvatljiva upotreba

Ne smete koristiti ovu web stranicu na bilo koji način koji uzrokuje, ili može uzrokovati, oštećenje web stranice ili narušavanje dostupnosti ili dostupnosti web stranice; ili na bilo koji način koji je nezakonit, nezakonit, prevaran ili štetan, ili u vezi sa bilo kakvom nezakonitom, nezakonitom, prevarnom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.

Ne smete da koristite ovaj vebsajt za kopiranje, skladištenje, hostovanje, prenos, slanje, upotrebu, objavljivanje ili distribuciju bilo kog materijala koji se sastoji od (ili je povezan) sa spyware-om, kompjuterskim virusom, trojanskim konjem, crvom, zapisivačem pritisaka, rootkit-om ili drugim zlonamerni kompjuterski softver.

Ne smijete provoditi nikakve sistematske ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka (uključujući bez ograničenja brisanje, prikupljanje podataka, izvlačenje podataka i prikupljanje podataka) na ili u vezi s ovom internet stranicom bez izričite pisane suglasnosti General Corporate Services.

Ne smijete koristiti ovu web stranicu za prijenos ili slanje neželjenih komercijalnih komunikacija.

Ne smete koristiti ovu web stranicu za bilo koje svrhe vezane za marketing bez izričitog pisanog pristanka Općih korporativnih usluga.

Ograničeni pristup

Pristup određenim područjima ove web stranice je ograničen. Opšte usluge korporacije zadržavaju pravo da ograniče pristup drugim oblastima ovog veb sajta, ili čak čitavom ovom veb sajtu, na diskreciju General Corporate Services.

Ako vam opće usluge korporacije pružaju korisnički ID i lozinku kako biste mogli pristupiti ograničenim područjima ovog web-mjesta ili drugog sadržaja ili usluga, morate osigurati da su korisnički ID i lozinka povjerljivi.

Opšte usluge korporacije mogu da onemoguće vaš korisnički ID i lozinku u jedinstvenom diskrecionom pravu General Corporate Services bez obaveštenja ili objašnjenja.

Korisnički sadržaj

U ovim uslovima i odredbama, “vaš korisnički sadržaj” znači materijal (uključujući bez ograničenja tekst, slike, audio materijal, video materijal i audio-vizuelni materijal) koji ste poslali na ovu web stranicu, za bilo koju svrhu.

Općim korporativnim uslugama dajete svjetsku, neopozivu, neisključivu licencu za korištenje, reprodukciju, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju vašeg korisničkog sadržaja u postojećim ili budućim medijima. Opštim korporativnim uslugama takođe dajete pravo na pod-licenciranje ovih prava, kao i pravo da podnesete tužbu zbog kršenja ovih prava.

Vaš korisnički sadržaj ne smije biti nezakonit ili nezakonit, ne smije kršiti zakonska prava bilo koje treće strane, i ne smije biti u mogućnosti da pokrene sudski postupak protiv vas ili Općih korporativnih usluga ili treće strane (u svakom slučaju prema bilo kojem primjenjivom zakonu) .

Ne smijete slati bilo koji korisnički sadržaj na web-lokaciju koja je bila ili je ikada bila predmet bilo kakvog ugroženog ili stvarnog pravnog postupka ili druge slične žalbe.

General Corporate Services zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koji materijal koji je dostavljen na ovu web stranicu, ili pohranjen na serverima General Corporate Services, ili da bude hostovan ili objavljen na ovom web sajtu.

Bez obzira na prava korporativnih usluga u skladu sa ovim odredbama i uslovima u vezi sa korisničkim sadržajem, General Corporate Services se ne obavezuje da prati podnošenje takvog sadržaja na, ili objavljivanje takvog sadržaja na ovom veb sajtu.

Bez garancije

Ova web stranica je obezbijeđena "kakva je" bez ikakvih izjava ili garancija, izričitih ili impliciranih. General Corporate Services ne daje nikakve izjave ili garancije u vezi sa ovom web stranicom ili informacijama i materijalima koji se nalaze na ovoj web stranici.

Ne dovodeći u pitanje uopštenost prethodnog stava, Opšte usluge korporacije ne garantuju da će ova internet stranica biti stalno dostupna, ili uopšte dostupna; ili su informacije na ovom web sajtu potpune, istinite, točne ili nepouzdane.

Ništa na ovom veb sajtu ne predstavlja, niti je zamišljeno da predstavlja savet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savet u vezi sa bilo kojim pravnim, poreskim, finansijskim ili medicinskim pitanjima, treba da se konsultujete sa odgovarajućim profesionalcem.

Ograničenja odgovornosti

Opšte usluge korporacije neće biti odgovorne prema vama (bilo prema zakonu o kontaktu, zakonu o deliktu ili na drugi način) u vezi sa sadržajem, ili upotrebom, ili na bilo koji drugi način u vezi sa, ovom web-lokacijom:

u onoj mjeri u kojoj je web stranica ili nije pružena besplatno, za svaki direktni gubitak;
za bilo koji indirektni, posebni ili posljedični gubitak; ili
za bilo koje poslovne gubitke, gubitak prihoda, prihoda, profita ili očekivane štednje, gubitak ugovora ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili dobre volje, gubitak ili korupciju informacija ili podataka.

Ova ograničenja odgovornosti važe čak i ako su opšte usluge korporacije izričito obaviještene o potencijalnom gubitku.

izuzeci

Ništa u ovom odricanju od odgovornosti ne isključuje ili ograničava bilo koju garanciju koja se podrazumijeva po zakonu da bi bilo nezakonito isključiti ili ograničiti; i ništa u ovom odricanju od odgovornosti ne isključuje ili ograničava odgovornost Opšteg korporativnog servisa u odnosu na:

smrt ili lična povreda prouzrokovana nepažnjom opšteg korporativnog servisa; prevare ili lažna predstavljanja od strane Općih korporativnih službi; ili stvar koja bi bila nezakonita ili nezakonita za opšte korporativne usluge da isključi ili ograniči, ili da pokuša ili želi da isključi ili ograniči svoju odgovornost.

Razumnost

Koristeći ovu web stranicu, slažete se da su izuzeća i ograničenja odgovornosti navedena u ovom odricanju od odgovornosti na web stranici razumna.

Ako ne mislite da su razumne, ne smijete koristiti ovu web stranicu.

Druge strane

Vi prihvatate da, kao subjekt ograničavanja odgovornosti, kompanija General Corporate Services, Inc., korporacija u Nevadi, ima interes da ograniči ličnu odgovornost svojih službenika i zaposlenih. Slažete se da nećete lično podnositi bilo kakve tužbe protiv službenika, direktora ili zaposlenika General Corporate Services-a u vezi sa bilo kojim gubitkom koji ste pretrpeli u vezi sa internet stranicom.

Ne dovodeći u pitanje prethodni stavak, slažete se da će ograničenja garancija i odgovornosti navedenih u ovom odricanju od odgovornosti za web stranice zaštititi službenike, zaposlenike, agente, podružnice, nasljednike, dodjele i podugovarače Općih korporativnih usluga, kao i opće korporativne usluge, Inc.

Neizvršive odredbe

Ako je bilo koja odredba ovog odricanja od odgovornosti na web-lokaciji, ili se smatra da je neprovediva prema važećem zakonu, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ovog odricanja od odgovornosti na web-lokaciji.

Obeštećenje

Ovim oslobađate Opšte korporativne usluge i obavezujete se da ćete općim korporativnim uslugama nadoknaditi gubitke, štete, troškove, obaveze i troškove (uključujući bez ograničenja pravne troškove i sve iznose plaćene od strane Općih korporativnih usluga trećoj strani u rješavanju tužbe ili spora na savet pravnih savetnika General Corporate Services - nastalih ili pretrpljenih od strane General Corporate Services koji proizilaze iz bilo kog kršenja bilo koje odredbe ovih uslova ili uslova, ili koji proizilaze iz bilo koje tvrdnje da ste prekršili bilo koju odredbu ovih uslova i uslovi.

Kršenje ovih Uvjeta i odredbi

Ne dovodeći u pitanje ostala prava General Corporate Services pod ovim odredbama i uvjetima, ako na bilo koji način kršite ove odredbe i uslove, General Corporate Services može poduzeti takve radnje koje Opće usluge korporacije smatraju prikladnim za rješavanje kršenja, uključujući i obustavu pristupa na web stranici, zabranjuju vam da pristupite web stranici, blokirajući računala koja koriste vašu IP adresu od pristupa web stranici, kontaktirajući svog davatelja internet usluga da zatraži da blokiraju vaš pristup web stranici i / ili pokrenu sudski postupak protiv vas.

varijacija

Opšte usluge korporacije mogu revidirati ove odredbe i uslove s vremena na vrijeme. Revidirani uvjeti i odredbe će se primjenjivati ​​na korištenje ove web stranice od datuma objavljivanja revidiranih uvjeta i odredbi na ovoj web stranici. Redovno proveravajte ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste upoznati sa trenutnom verzijom.

zadatak

Opšte usluge korporacije mogu preneti, podugovoriti ili na neki drugi način postupiti sa pravima i / ili obavezama Opšteg korporativnog servisa u skladu sa ovim odredbama i uslovima bez obaveštenja ili dobijanja vašeg pristanka.

Ne smijete prenositi, podugovarati ili na drugi način rješavati vaša prava i / ili obveze prema ovim uvjetima i odredbama.

Određenost

Ako za odredbe ovih uslova utvrdi bilo koji sud ili drugi nadležni organ da su nezakoniti i / ili se ne mogu primenjivati, ostale odredbe će se ostati na snazi. Ukoliko bi bilo koja nezakonita i / ili neizvršiva odredba bila zakonita ili izvršna, ako bi se dio nje izbrisao, taj dio će se smatrati izbrisanim, a ostatak odredbe će ostati na snazi.

čitav sporazum

Ovi rokovi i uslovi čine ceo sporazum između vas i Opštih korporativnih usluga u vezi sa vašim korišćenjem ovog veb sajta, i zamenjuju sve prethodne sporazume u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta.

Pravo i nadležnost

Ove odredbe i uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Floride, a svi sporovi koji se odnose na ove odredbe i uslove podliježu isključivoj nadležnosti sudova u okrugu Broward, Florida.

Registracije i ovlašćenja

Opći podaci o korporativnim uslugama

Puno ime General Corporate Services je General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services je registrovan u Nevadi.

Glavna adresa korporativnih usluga je 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Poštanska adresa je 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Možete kontaktirati opšte korporativne usluge putem e-pošte na info@companiesinc.com.

Zatražite besplatne informacije