Obchodní podmínky

Zahájení podnikání a ochrana osobních údajů.

Zapojte se

Obchodní podmínky

Podmínky používání webu

Tyto smluvní podmínky upravují vaše používání této webové stránky; že prostřednictvím této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte používat tento web.

Abyste mohli používat tento web, musíte být starší 18. Používáním této webové stránky a souhlasem s těmito podmínkami zaručujete a prohlašujete, že máte alespoň 18 let.

Tento web používá cookies. Používáním této webové stránky a souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s používáním souborů cookie naší společností v souladu s podmínkami zásad ochrany osobních údajů / zásad používání souborů cookie obecných služeb společnosti.

Licence k používání webu

Pokud není uvedeno jinak, General Corporate Services, Inc. (korporace Nevada) a / nebo její poskytovatelé licencí provozují značku Incorporated Company a mají práva k právům duševního vlastnictví na webové stránky a materiály na webové stránce. S výhradou licence níže jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena.

Můžete prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a tisknout stránky nebo jiný obsah z webu pro vlastní osobní potřebu, s výhradou omezení stanovených níže a jinde v těchto podmínkách.

Nesmíte publikovat materiál z tohoto webu (včetně opětovného zveřejnění na jiném webu); prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z webových stránek; veřejně zobrazovat jakékoli materiály z webových stránek; reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na tomto webu pro komerční účely; upravovat nebo jinak upravovat jakýkoli materiál na webových stránkách; nebo redistribuujte materiál z tohoto webu, s výjimkou obsahu, pokud existuje, konkrétně a výslovně poskytnutého pro redistribuci.

Pokud je obsah konkrétně zpřístupněn k redistribuci, může být redistribuován pouze s písemným souhlasem jednatele společnosti General Corporate Services, Inc. a Nevada.

přijatelné Use

Nesmíte používat tyto webové stránky žádným způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo poškození dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek; nebo jakýmkoli způsobem nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Nesmíte používat tuto webovou stránku kopírovat, ukládat, host, přenášet, posílat, použití, publikování nebo šíření jakéhokoli materiálu, který se skládá z (nebo je spojen s) žádný spyware, počítačový virus, trojského koně, červy, klávesových úhozů, rootkit nebo jiných škodlivý počítačový software.

Na tomto webu nebo v souvislosti s ním nesmíte provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti sběru dat (mimo jiné škrábání, dolování dat, extrakci dat a sběr dat) bez výslovného písemného souhlasu General Corporate Services.

Nesmíte používat tyto webové stránky k přenosu nebo odesílání nevyžádané komerční komunikace.

Tento web nesmíte používat k žádným účelům souvisejícím s marketingem bez výslovného písemného souhlasu General Corporate Services.

Omezený přístup

Přístup do určitých oblastí tohoto webu je omezen. General Corporate Services si vyhrazuje právo omezit přístup do jiných oblastí tohoto webu, nebo dokonce celého tohoto webu, dle uvážení General Corporate Services.

Pokud vám General Corporate Services poskytne uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup k omezeným oblastem této webové stránky nebo jinému obsahu nebo službám, musíte zajistit, aby uživatelské ID a heslo byly důvěrné.

Obecné podnikové služby mohou dle vašeho výhradního uvážení deaktivovat vaše uživatelské jméno a heslo bez oznámení nebo vysvětlení.

Uživatelský obsah

V těchto podmínkách, "váš uživatelský obsah" se rozumí materiál (včetně a bez omezení textu, obrázků, audio materiálu, obrazového materiálu a audiovizuální materiál), který předloží tomto webu, za jakýmkoli účelem.

Společnosti General Corporate Services udělujete celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci na používání, reprodukci, přizpůsobení, publikování, překlad a distribuci vašeho uživatelského obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích. Společnosti General Corporate Services také udělujete právo sublicencovat tato práva a právo podat žalobu pro porušení těchto práv.

Váš uživatelský obsah nesmí být nezákonný ani nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva žádné třetí strany a nesmí být schopen vést k právní žalobě proti vám nebo společnosti General Corporate Services nebo třetí straně (v každém případě podle platných zákonů) .

Nesmíte odesílat žádný uživatelský obsah na webovou stránku, která je nebo byla někdy předmětem jakéhokoli ohroženého nebo skutečného soudního řízení nebo jiné podobné stížnosti.

General Corporate Services si vyhrazuje právo upravovat nebo odstraňovat jakýkoli materiál odeslaný na tento web, nebo uložený na serverech General Corporate Services, nebo hostovaný nebo publikovaný na tomto webu.

Bez ohledu na práva společnosti General Corporate Services vyplývající z těchto podmínek ve vztahu k obsahu uživatele se společnost General Corporate Services nezavazuje monitorovat předkládání takového obsahu na tomto webu ani jeho zveřejňování na tomto webu.

Žádné záruky

Tento web je poskytován „tak, jak je“, bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, výslovných nebo předpokládaných. Společnost General Corporate Services neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se této webové stránky nebo informací a materiálů poskytnutých na této webové stránce.

Aniž je dotčena obecnost předchozího odstavce, General Corporate Services nezaručuje, že tato webová stránka bude neustále dostupná nebo vůbec dostupná; nebo informace na tomto webu jsou úplné, pravdivé, přesné nebo nezavádějící.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá sloužit jako doporučení jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu týkající se jakýchkoli právních, daňových, finančních nebo lékařských záležitostí, měli byste se poradit s příslušným odborníkem.

Omezení odpovědnosti

Obecné firemní služby vám nebudou odpovědné (ať už na základě zákona o kontaktu, zákona o deliktech nebo jinak) v souvislosti s obsahem nebo používáním nebo jinak v souvislosti s touto webovou stránkou:

pokud je web poskytován nebo není poskytován bezplatně, za jakékoli přímé ztráty;
pro jakékoliv nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty; nebo
za případné obchodní ztráty, ztráty příjmů, výnosů, zisku nebo předpokládaných úspor, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztráta dobrého jména nebo goodwill nebo ztráty nebo poškození informací nebo dat.

Tato omezení odpovědnosti platí i v případě, že společnost General Corporate Services byla výslovně informována o možné ztrátě.

b) Výjimky

Nic v tomto odmítnutí odpovědnosti na webových stránkách nevyloučí ani neomezí jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, že by bylo nezákonné vyloučit nebo omezit; a nic v tomto zřeknutí se odpovědnosti za služby nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti General Corporate Services, pokud jde o:

úmrtí nebo zranění způsobené nedbalostí General Corporate Services; podvod nebo podvodné zkreslení ze strany General Corporate Services; nebo záležitost, ve které by bylo nezákonné nebo nezákonné, aby společnost General Corporate Services vyloučila nebo omezila svoji odpovědnost nebo se pokusila či domněla vyloučit či omezit svou odpovědnost.

Přiměřenost

Používáním této stránky souhlasíte s tím, že tato vyloučení a omezení odpovědnosti stanovené v této webové stránky upozornění jsou přiměřené.

Pokud si nemyslíte, že jsou přiměřené, nesmíte používat tyto webové stránky.

Ostatní strany

Přijímáte, že jako subjekt omezující odpovědnost má společnost General Corporate Services, Inc., korporace v Nevadě, zájem na omezení osobní odpovědnosti svých vedoucích a zaměstnanců. Souhlasíte s tím, že nebudete osobně vznášet žádné nároky na úředníky, ředitele nebo zaměstnance General Corporate Services, pokud jde o ztráty, které utrpíte v souvislosti s webem.

Aniž je dotčen předchozí odstavec, souhlasíte s tím, že omezení záruk a odpovědnosti stanovená v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti chrání webové stránky, zaměstnance, agenty, dceřiné společnosti, nástupce, přidělené osoby a subdodavatele společnosti General Corporate Services, jakož i General Corporate Services, Inc.

Nevynutitelná ustanovení

Je-li některé ustanovení této webové stránky upozornění je, nebo je zjištěno, že, nevymahatelná na základě platných právních předpisů, bude tato nemá vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení této webové stránky upozornění.

odškodnění

Tímto odškodníte General Corporate Services a zavazujete se, že budete General General Services odškodňovat proti jakýmkoli ztrátám, škodám, nákladům, závazkům a výdajům (mimo jiné včetně právních nákladů a veškerých částek zaplacených General Corporate Services třetí straně při urovnání nároku nebo sporu na radu právních poradců General Corporate Services), které vznikly nebo utrpěly General Corporate Services v důsledku jakéhokoli porušení některého ustanovení těchto podmínek nebo v důsledku jakéhokoli nároku, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek a podmínky.

Porušení těchto smluvních podmínek

Aniž jsou dotčena další práva společnosti General Corporate Services vyplývající z těchto podmínek, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, může společnost General Corporate Services podniknout kroky, které General Corporate Services považuje za vhodné pro řešení tohoto porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu k webovou stránku, která vám zakazuje přístup na webovou stránku, blokování přístupu počítačů pomocí vaší adresy IP, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na webovou stránku a / nebo zahájení soudního řízení proti vám.

Změna

Obecné firemní služby mohou tyto podmínky čas od času revidovat. Upravené podmínky se budou vztahovat na používání této webové stránky od data zveřejnění revidovaných podmínek na této webové stránce. Tuto stránku pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že jste seznámeni s aktuální verzí.

Přiřazení

Obecné podnikové služby mohou převádět, uzavírat subdodavatelské smlouvy nebo jinak nakládat s právy a / nebo povinnostmi obecných podnikových služeb podle těchto podmínek bez oznámení vás nebo získání vašeho souhlasu.

Nejste oprávněni převádět, sub-smlouvy nebo jinak vypořádat se svými právy a / nebo povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.

Dělitelnost

Pokud bude soud nebo jiný příslušný orgán považovat ustanovení těchto podmínek za nezákonné a / nebo nevynutitelné, zůstanou ostatní ustanovení v platnosti. Pokud by bylo jakékoli protiprávní a / nebo nevynutitelné ustanovení zákonné nebo vymahatelné, kdyby byla část tohoto ustanovení vymazána, bude tato část považována za odstraněnou a zbývající část ustanovení zůstane v platnosti.

celá dohoda

Tyto smluvní podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a Všeobecnými korporačními službami v souvislosti s používáním této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho používání této webové stránky.

Právo a jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Floridy a veškeré spory týkající se těchto podmínek budou podléhat výhradní jurisdikci soudů v Broward County na Floridě.

Registrace a oprávnění

Podrobnosti o obecných podnikových službách

Úplný název General Corporate Services je General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services je registrována v Nevadě.

Sídlo společnosti General Corporate Services je 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Jeho poštovní adresa je 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Všeobecné firemní služby můžete kontaktovat e-mailem na adresu info@companiesinc.com.

Vyžádejte si bezplatné informace