Telerau ac Amodau

Gwasanaethau cychwyn busnes ac amddiffyn asedau personol.

Cael eich corffori

Telerau ac Amodau

TELERAU AC AMODAU GWEFAN

Mae'r telerau ac amodau hyn yn rheoli'ch defnydd o'r wefan hon; trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n derbyn y telerau a'r amodau hyn yn llawn. Os ydych yn anghytuno â'r telerau a'r amodau hyn neu unrhyw ran o'r telerau ac amodau hyn, ni ddylech ddefnyddio'r wefan hon.

Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i ddefnyddio'r wefan hon. Trwy ddefnyddio'r wefan hon a thrwy gytuno i'r telerau ac amodau hyn rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli eich bod yn 18 oed o leiaf.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Trwy ddefnyddio’r wefan hon a chytuno i’r telerau ac amodau hyn, rydych yn cydsynio i ddefnydd ein cwmni o gwcis yn unol â thelerau polisi preifatrwydd / polisi cwcis y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol.

Trwydded i Ddefnyddio Gwefan

Oni nodir yn wahanol, mae General Corporate Services, Inc. (corfforaeth Nevada) a / neu ei drwyddedwyr yn gweithredu brand Cwmnïau Corfforedig ac mae ganddynt hawliau i'r hawliau eiddo deallusol ar y wefan a deunydd ar y wefan. Yn ddarostyngedig i'r drwydded isod, cedwir yr holl hawliau eiddo deallusol hyn.

Gallwch weld, lawrlwytho at ddibenion caching yn unig, ac argraffu tudalennau neu gynnwys arall o'r wefan at eich defnydd personol eich hun, yn amodol ar y cyfyngiadau a nodir isod ac mewn mannau eraill yn yr amodau a thelerau hyn.

Ni ddylech ailgyhoeddi deunydd o'r wefan hon (gan gynnwys ailgyhoeddi ar wefan arall); gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu deunydd o'r wefan; dangos unrhyw ddeunydd o'r wefan yn gyhoeddus; atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ecsbloetio deunydd ar y wefan hon at ddiben masnachol; golygu neu addasu unrhyw ddeunydd ar y wefan fel arall; neu ailddosbarthu deunydd o'r wefan hon ac eithrio cynnwys, os o gwbl, sydd ar gael yn benodol ac yn benodol i'w ailddosbarthu.

Pan fydd cynnwys ar gael yn benodol i'w ailddosbarthu, dim ond gyda chaniatâd ysgrifenedig gan weithrediaeth Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol, Inc., corfforaeth Nevada y gellir ei ailddosbarthu.

Defnydd Derbyniol

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon mewn unrhyw ffordd sy'n achosi niwed i'r wefan neu amharu ar argaeledd na hygyrchedd y wefan, neu a allai achosi hynny; neu mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon, yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu'n niweidiol, neu mewn cysylltiad ag unrhyw ddiben neu weithgaredd anghyfreithlon, anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol.

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon i gopïo, storio, gwesteio, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys (neu sy'n gysylltiedig ag ef) unrhyw ysbïwedd, firws cyfrifiadurol, ceffyl Trojan, mwydod, cofnodwr trawsgludo, gwreiddiau gwreiddiau neu eraill meddalwedd cyfrifiadur maleisus.

Rhaid i chi beidio â chynnal unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu awtomataidd (gan gynnwys heb grafu cyfyngiad, cloddio data, echdynnu data a chynaeafu data) ar neu mewn perthynas â'r wefan hon heb gydsyniad ysgrifenedig penodol y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol.

Ni ddylech ddefnyddio'r wefan hon i drosglwyddo neu anfon cyfathrebiadau masnachol digymell.

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon at unrhyw ddibenion sy'n ymwneud â marchnata heb gydsyniad ysgrifenedig penodol y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol.

Mynediad Cyfyngedig

Mae mynediad i rai rhannau o'r wefan hon yn gyfyngedig. Mae Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn cadw'r hawl i gyfyngu mynediad i rannau eraill o'r wefan hon, neu yn wir y wefan gyfan hon, yn ôl disgresiwn y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol.

Os yw Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn darparu ID defnyddiwr a chyfrinair i'ch galluogi i gyrchu rhannau cyfyngedig o'r wefan hon neu gynnwys neu wasanaethau eraill, rhaid i chi sicrhau bod yr ID defnyddiwr a'r cyfrinair yn cael eu cadw'n gyfrinachol.

Gall Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol analluogi'ch ID defnyddiwr a'ch cyfrinair yn ôl disgresiwn llwyr y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol heb rybudd nac esboniad.

Cynnwys Defnyddiwr

Yn y telerau a'r amodau hyn, mae "cynnwys eich defnyddiwr" yn golygu deunydd (gan gynnwys heb gyfyngiad testun, delweddau, deunydd sain, deunydd fideo a deunydd clyweledol) yr ydych yn ei gyflwyno i'r wefan hon, at ba ddiben bynnag.

Rydych chi'n rhoi trwydded fyd-eang, anadferadwy, anghynhwysol, heb freindal i Wasanaethau Corfforaethol Cyffredinol i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu a dosbarthu eich cynnwys defnyddiwr mewn unrhyw gyfryngau presennol neu yn y dyfodol. Rydych hefyd yn rhoi i Wasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yr hawl i is-drwyddedu'r hawliau hyn, a'r hawl i ddwyn achos am dorri'r hawliau hyn.

Rhaid i'ch cynnwys defnyddiwr beidio â bod yn anghyfreithlon neu'n anghyfreithlon, rhaid iddo beidio â thorri hawliau cyfreithiol unrhyw drydydd parti, ac ni ddylai fod yn gallu arwain at achos cyfreithiol p'un ai yn eich erbyn chi neu Wasanaethau Corfforaethol Cyffredinol neu drydydd parti (ym mhob achos o dan unrhyw gyfraith berthnasol) .

Ni ddylech gyflwyno unrhyw gynnwys defnyddiwr i'r wefan sydd wedi bod yn destun unrhyw achos cyfreithiol dan fygythiad neu wirioneddol neu gŵyn tebyg arall.

Mae Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn cadw'r hawl i olygu neu dynnu unrhyw ddeunydd a gyflwynir i'r wefan hon, neu ei storio ar weinyddion Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol, neu ei gynnal neu ei gyhoeddi ar y wefan hon.

Er gwaethaf hawliau Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol o dan yr amodau a thelerau hyn mewn perthynas â chynnwys defnyddwyr, nid yw'r Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn ymrwymo i fonitro cyflwyno cynnwys o'r fath i'r wefan hon, na chyhoeddi cynnwys o'r fath.

Dim Gwarantau

Darperir y wefan hon “fel y mae” heb unrhyw sylwadau na gwarantau, yn fynegol neu'n ymhlyg. Nid yw'r Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau mewn perthynas â'r wefan hon na'r wybodaeth a'r deunyddiau a ddarperir ar y wefan hon.

Heb ragfarnu cyffredinolrwydd y paragraff uchod, nid yw'r Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn gwarantu y bydd y wefan hon ar gael yn gyson, nac ar gael o gwbl; neu mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn gyflawn, yn wir, yn gywir neu'n anarweiniol.

Nid oes unrhyw beth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor o unrhyw fath, nac i fod i fod yn gyfystyr ag ef. Os oes angen cyngor arnoch mewn perthynas ag unrhyw fater cyfreithiol, treth, ariannol neu feddygol, dylech ymgynghori â gweithiwr proffesiynol priodol.

Cyfyngiadau Atebolrwydd

Ni fydd Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn atebol i chi (p'un ai o dan y gyfraith cyswllt, cyfraith camweddau neu fel arall) mewn perthynas â chynnwys y wefan hon, neu ei defnyddio, neu fel arall mewn cysylltiad â hi:

i'r graddau y darperir neu na ddarperir y wefan yn rhad ac am ddim, am unrhyw golled uniongyrchol;
am unrhyw golled anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol; neu
am unrhyw golledion busnes, colli refeniw, incwm, elw neu arbedion a ragwelir, colli contractau neu berthnasau busnes, colli enw da neu ewyllys da, neu golled neu lygredd gwybodaeth neu ddata.

Mae'r cyfyngiadau atebolrwydd hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol wedi cael gwybod yn benodol am y golled bosibl.

eithriadau

Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad gwefan hwn yn eithrio nac yn cyfyngu ar unrhyw warant a awgrymir gan y gyfraith y byddai'n anghyfreithlon eithrio neu gyfyngu; ac ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad gwefan hwn yn eithrio nac yn cyfyngu atebolrwydd Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol mewn perthynas ag unrhyw:

marwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan esgeulustod Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol; twyll neu gamliwio twyllodrus ar ran Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol; neu fater y byddai'n anghyfreithlon neu'n anghyfreithlon i Wasanaethau Corfforaethol Cyffredinol eithrio neu gyfyngu arno, neu geisio neu honni gwahardd neu gyfyngu ar ei atebolrwydd.

Rhesymoldeb

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno bod y gwaharddiadau a'r cyfyngiadau atebolrwydd a nodir yn yr ymwadiad gwefan hwn yn rhesymol.

Os nad ydych yn credu eu bod yn rhesymol, rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon.

Partïon Eraill

Rydych yn derbyn bod gan General Corporate Services, Inc., corfforaeth Nevada, fel endid sy'n cyfyngu ar atebolrwydd, ddiddordeb mewn cyfyngu atebolrwydd personol ei swyddogion a'i weithwyr. Rydych yn cytuno na fyddwch yn dwyn unrhyw hawliad yn bersonol yn erbyn swyddogion, cyfarwyddwyr neu weithwyr Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol mewn perthynas ag unrhyw golledion yr ydych yn eu dioddef mewn cysylltiad â'r wefan.

Heb ragfarnu’r paragraff uchod, rydych yn cytuno y bydd cyfyngiadau gwarantau ac atebolrwydd a nodir yn yr ymwadiad gwefan hwn yn amddiffyn swyddogion, gweithwyr, asiantau, is-gwmnïau, olynwyr, aseiniadau ac isgontractwyr Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn ogystal â Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol, Inc.

Darpariaethau Anorfodadwy

Os yw unrhyw ddarpariaeth yn yr ymwadiad gwefan hwn, neu os canfyddir ei fod, yn anorfodadwy o dan y gyfraith berthnasol, ni fydd hynny'n effeithio ar orfodadwyedd darpariaethau eraill yr ymwadiad gwefan hwn.

Indemniad

Rydych chi trwy hyn yn indemnio Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol ac yn ymrwymo i gadw Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn cael eu hindemnio yn erbyn unrhyw golledion, iawndal, costau, rhwymedigaethau a threuliau (gan gynnwys heb gyfyngiadau treuliau cyfreithiol ac unrhyw symiau a delir gan Wasanaethau Corfforaethol Cyffredinol i drydydd parti wrth setlo hawliad neu anghydfod ar gyngor cynghorwyr cyfreithiol Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol) a dynnwyd neu a ddioddefwyd gan Wasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn deillio o unrhyw doriad gennych chi o unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau hyn, neu'n deillio o unrhyw honiad eich bod wedi torri unrhyw ddarpariaeth yn y telerau hyn a amodau.

Torri'r Telerau ac Amodau hyn

Heb ragfarnu hawliau eraill Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol o dan yr amodau a thelerau hyn, os byddwch yn torri'r telerau ac amodau hyn mewn unrhyw ffordd, gall Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol gymryd unrhyw gamau y mae'r Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yn eu hystyried yn briodol i ddelio â'r toriad, gan gynnwys atal eich mynediad i'r gwefan, yn eich gwahardd rhag cyrchu'r wefan, blocio cyfrifiaduron gan ddefnyddio'ch cyfeiriad IP rhag cyrchu'r wefan, cysylltu â'ch darparwr gwasanaeth rhyngrwyd i ofyn iddynt rwystro'ch mynediad i'r wefan a / neu ddwyn achos llys yn eich erbyn.

Amrywio

Gall Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol ddiwygio'r telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd. Bydd telerau ac amodau diwygiedig yn berthnasol i ddefnyddio'r wefan hon o ddyddiad cyhoeddi'r telerau ac amodau diwygiedig ar y wefan hon. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r fersiwn gyfredol.

Aseiniad

Gall Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol drosglwyddo, is-gontractio neu ddelio fel arall â hawliau a / neu rwymedigaethau Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol o dan yr amodau a thelerau hyn heb eich hysbysu na sicrhau eich caniatâd.

Efallai na fyddwch yn trosglwyddo, is-gontractio neu ddelio â'ch hawliau a / neu rwymedigaethau o dan y telerau a'r amodau hyn fel arall.

Toradwyedd

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall yn penderfynu bod darpariaeth o'r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon a / neu'n anorfodadwy, bydd y darpariaethau eraill yn parhau i fod yn weithredol. Pe bai unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a / neu anorfodadwy yn gyfreithlon neu'n orfodadwy pe bai rhan ohoni'n cael ei dileu, bernir bod y rhan honno wedi'i dileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau i fod yn weithredol.

Cytundeb Cyfan

Mae'r telerau ac amodau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a'r Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol mewn perthynas â'ch defnydd o'r wefan hon, ac yn disodli'r holl gytundebau blaenorol mewn perthynas â'ch defnydd o'r wefan hon.

Y Gyfraith ac Awdurdodaeth

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â deddfau Florida, a bydd unrhyw anghydfodau sy'n ymwneud â'r telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw'r llysoedd yn Sir Broward, Florida.

Cofrestriadau ac Awdurdodiadau

Manylion y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol

Enw llawn y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yw General Corporate Services, Inc.

Mae Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol wedi'u cofrestru yn Nevada.

Cyfeiriad cofrestredig y Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol yw 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Ei gyfeiriad postio yw 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Gallwch gysylltu â Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol trwy e-bost i info@companiesinc.com.

Gofynnwch am Wybodaeth Am Ddim