Tingimused

Ettevõtte asutamise ja isikliku vara kaitseteenused.

Hangi sisse

Tingimused

VEEBILEHE TINGIMUSED

Need tingimused reguleerivad teie veebisaidi kasutamist; selle veebisaidi kasutamisega nõustute nende tingimustega täielikult. Kui te ei nõustu nende tingimuste või nende osade või tingimustega, ei tohi te seda veebisaiti kasutada.

Selle veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Seda veebisaiti kasutades ja nõustudes nende tingimustega garanteerite ja kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.

See veebisait kasutab küpsiseid. Selle veebisaidi kasutamisel ja nende tingimustega nõustumisel nõustute meie ettevõtte küpsiste kasutamisega vastavalt üldiste ettevõtte teenuste privaatsuspoliitika / küpsiste poliitika tingimustele.

Veebisaidi kasutamise litsents

Kui ei ole sätestatud teisiti, juhivad General Corporate Services, Inc. (Nevada ettevõte) ja / või selle litsentsiandjad kaubamärki Companies Incorporated ning neil on õigused veebisaidil ja veebisaidil olevale materjalile kuuluvatele intellektuaalomandi õigustele. Allpool toodud litsentsi alusel on kõik need intellektuaalomandi õigused reserveeritud.

Võite vaadata, alla laadida ainult vahemällu salvestamise eesmärgil ja printida veebisaidilt lehti või muud sisu isiklikuks kasutamiseks, järgides allpool ja mujal käesolevates tingimustes sätestatud piiranguid.

Sa ei tohi uuesti avaldada selle veebisaidi materjalid (sealhulgas uuesti avaldamine mõnel teisel veebisaidil); müüa, rentida või all-litsentsida materjali veebisaidilt; näidata veebisaidi mis tahes materjali avalikult; paljundada, paljundada, kopeerida või muul viisil kasutada sellel veebisaidil ärilistel eesmärkidel; redigeerida või muul viisil muuta mis tahes materjali veebisaidil; või levitada sellel veebisaidil olevat materjali, välja arvatud sisu, kui see on olemas, spetsiaalselt ja sõnaselgelt ümberjaotamiseks kättesaadavaks tehtud.

Kui sisu tehakse spetsiaalselt ümberjaotamiseks kättesaadavaks, võib seda edasi levitada ainult Nevada korporatsiooni General Corporate Services, Inc. juhi kirjalikul loal.

Lubatav kasutamine

Te ei tohi seda veebisaiti kasutada mis tahes viisil, mis põhjustab või võib põhjustada veebisaidi kahjustamist või veebisaidi kättesaadavuse või kättesaadavuse kahjustamist; mis tahes viisil, mis on ebaseaduslik, ebaseaduslik, pettus või kahjulik või mis on seotud ebaseadusliku, ebaseadusliku, pettuse või kahjuliku eesmärgi või tegevusega.

Te ei tohi seda veebisaiti kasutada, et kopeerida, salvestada, hostida, edastada, saata, kasutada, avaldada või levitada mis tahes materjale, mis koosnevad (või on nendega seotud) nuhkvara, arvutiviiruse, Trooja hobuse, ussi, klahvivajutuse loger, rootkit või muu pahatahtlik arvutitarkvara.

Te ei tohi sellel veebisaidil ega sellega seoses teha mingeid süstemaatilisi ega automatiseeritud andmete kogumise toiminguid (sealhulgas ilma piiranguteta kraapimist, andmete kaevandamist, andmete väljavõtmist ja andmete kogumist) ilma General Corporate Services'i kirjaliku nõusolekuta.

Te ei tohi seda veebisaiti kasutada soovimatute kommertsteadaannete edastamiseks või saatmiseks.

Te ei tohi seda veebisaiti kasutada turundusega seotud eesmärkidel ilma General Corporate Services selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Piiratud juurdepääs

Juurdepääs selle veebisaidi teatud aladele on piiratud. General Corporate Services jätab endale õiguse piirata juurdepääsu selle veebisaidi teistele aladele või kogu sellele veebisaidile General Corporate Services'i äranägemise järgi.

Kui General Corporate Services pakub teile selle veebisaidi või muu sisu või teenuste piiratud aladele juurdepääsu võimaldamiseks kasutajatunnust ja parooli, peate tagama, et kasutajatunnust ja parooli hoitakse konfidentsiaalsena.

General Corporate Services võib keelata teie kasutajatunnuse ja parooli General Corporate Services'i äranägemisel ilma ette teatamata.

Kasutaja sisu

Nendes tingimustes tähendab „teie kasutaja sisu” materjali (sealhulgas piiranguteta teksti, pilte, helimaterjali, videomaterjali ja audiovisuaalset materjali), mille saite sellel veebisaidil mis tahes eesmärgil.

Annate General Corporate Services'ile ülemaailmse, tühistamatu, eksklusiivse ja autoritasuta litsentsi oma kasutaja sisu kasutamiseks, paljundamiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks mis tahes olemasolevas või tulevases meediumis. Samuti annate General Corporate Services'ile õiguse nende õiguste all-litsentsimiseks ja õiguse esitada hagi nende õiguste rikkumise korral.

Teie kasutaja sisu ei tohi olla ebaseaduslik ega õigusvastane, see ei tohi rikkuda kolmandate isikute seaduslikke õigusi ega tohi olla võimeline algatama kohtumenetlust teie või General Corporate Services'i või kolmanda isiku vastu (igal juhul vastavalt kehtivatele seadustele) .

Te ei tohi esitada veebisaidile ühtegi kasutaja sisu, mis on või on kunagi olnud ohustatud või tegelik kohtumenetlus või muu sarnane kaebus.

General Corporate Services jätab endale õiguse redigeerida või eemaldada mis tahes sellel veebisaidil esitatud või General Corporate Services'i serveritesse salvestatud või sellel veebisaidil hostitud või avaldatud materjali.

Hoolimata üldistest korporatiivteenuste käesolevatest tingimustest tulenevatest õigustest seoses kasutaja sisuga, ei kohustu üldised korporatiivsed teenused jälgima sellise sisu esitamist sellel veebisaidil või selle avaldamist sellel veebisaidil.

Garantiid puuduvad

Seda veebisaiti pakutakse "sellisena nagu see on" ilma igasuguste otseste või kaudsete kinnituste ja garantiideta. General Corporate Services ei esita ega garanteeri seoses selle veebisaidi ega sellel veebisaidil pakutava teabe ja materjalidega.

Ilma et see piiraks eelneva lõike üldisust, ei taga General Corporate Services, et see veebisait oleks pidevalt saadaval või üldse saadaval; või sellel veebisaidil olev teave on täielik, tõene, täpne või mitte eksitav.

Miski sellel veebisaidil ei kujuta endast ega ole mõeldud igasuguseks nõuandeks. Kui vajate juriidiliste, maksu-, finants- või meditsiiniküsimuste osas nõu, pidage nõu asjakohase spetsialistiga.

Vastutuse piirangud

Ettevõtte üldised teenused ei vastuta teie ees (olgu siis kontaktiseaduse, deliktiõiguse või muul viisil) seoses selle veebisaidi sisuga, kasutamisega või muul viisil seoses sellega:

ulatuses, kus veebisaiti pakutakse või ei pakuta tasuta, otsese kahju eest;
kaudse, erilise või sellest tuleneva kahju eest; või
mis tahes ärikahjumi, tulude, tulu, kasumi või eeldatava kokkuhoiu, lepingute või ärisuhte kaotuse, maine või firmaväärtuse kaotsimineku või teabe või andmete kadumise või korruptsiooni eest.

Need vastutuspiirangud kehtivad ka siis, kui General Corporate Services-le on võimaliku kahju kohta sõnaselgelt teatatud.

Erandeid

Ükski selle veebisaidi lahtiütlus ei välista ega piira seadusest tulenevat garantiid, mille välistamine või piiramine oleks ebaseaduslik; ja ükski selle veebisaidi lahtiütlus ei välista ega piira üldiste korporatiivteenuste vastutust järgmiste asjaolude suhtes:

surm või kehavigastus üldiste korporatiivteenuste hooletuse tõttu; üldiste äriteenuste pettus või petlik valeandmete esitamine; või asi, mida General Corporate Services'il oleks ebaseaduslik või ebaseaduslik oma vastutust välistada või piirata või üritada või väidetavalt välistada või piirata oma vastutust.

Mõõdukus

Selle veebisaidi kasutamisega nõustute, et sellel veebisaidil avaldatud kohustustest loobumine ja vastutuse piirangud on mõistlikud.

Kui te arvate, et need pole mõistlikud, ei tohi te seda veebisaiti kasutada.

Teised lepinguosalised

Nõustute, et vastutust piirava üksusena on Nevada korporatsioonil General Corporate Services, Inc. huvi piirata oma ametnike ja töötajate isiklikku vastutust. Nõustute, et te ei esita General Corporate Services ametnikele, direktoritele ega töötajatele isiklikult mingeid nõudeid seoses mis tahes kahjuga, mis teil seoses veebisaidiga on.

Ilma et see piiraks eelneva lõigu kohaldamist, nõustute, et käesolevas veebisaidi vastutusest loobumises sätestatud garantiide ja vastutuse piirangud kaitsevad ettevõtte üldiste teenuste teenistujaid, töötajaid, esindajaid, tütarettevõtteid, õigusjärglasi, volitatud töötajaid ja alltöövõtjaid ning ettevõtte üldisi teenuseid Inc.

Täitmatud sätted

Kui mõni selle veebisaidi sätetest loobumine on kohaldatava õiguse kohaselt või kui see leitakse olevat jõustamatu, ei mõjuta see selle veebisaidi loobumise muude sätete jõustatavust.

hüvitis

Hüvitate käesolevaga üldised ettevõtte teenused ja kohustute hoidma üldised ettevõtte teenused hüvitisena võimalike kahjude, kahjude, kulude, kohustuste ja kulude eest (sealhulgas piiranguteta kohtukulud ja kõik summad, mida General Corporate Services maksab kolmandale isikule nõude või vaidluse lahendamisel General Corporate Services'i juriidiliste nõustajate soovitusel), mis on tekkinud või kannatanud General Corporate Services poolt, mis tuleneb teie poolt käesolevate tingimuste mis tahes sätete rikkumisest või väidetest, et olete rikkunud nende tingimuste sätteid ja tingimused.

Nende tingimuste rikkumine

Ilma et see piiraks General Corporate Services'i muid käesolevate tingimuste kohaseid õigusi, kui rikute neid tingimusi mis tahes viisil, võivad General Corporate Services rakendada selliseid toiminguid, mida General Corporate Services peab rikkumise käsitlemiseks asjakohaseks, sealhulgas peatada teie juurdepääs veebisaidile juurdepääsu keelamine, teie IP-aadressi kasutavate arvutite veebisaidile juurdepääsu blokeerimine, Interneti-teenuse pakkujaga ühenduse võtmine ja / või teie vastu kohtumenetluse algatamine.

Variatsioon

Ettevõtte üldised teenused võivad neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Muudetud tingimused ja tingimused kehtivad selle veebisaidi kasutamisele alates muudetud tingimuste avaldamise kuupäevast sellel veebisaidil. Kontrollige seda lehte regulaarselt, et olla kursis praeguse versiooniga.

Ülesanne

Üldised ettevõtte teenused võivad üle anda, sõlmida alltöövõtulepinguid või käsitleda muul viisil üldiste ettevõtte teenuste õigusi ja / või kohustusi vastavalt käesolevatele tingimustele ilma teid teavitamata või teie nõusolekut hankimata.

Te ei tohi oma tingimusi ja / või kohustusi üle kanda, allhankelepinguid sõlmida ega muul viisil käsitleda.

Jagatavus

Kui kohus või muu pädev asutus on nende tingimuste sätte tunnistanud ebaseaduslikuks ja / või täitmatuks, kehtivad muud sätted. Kui mõni ebaseaduslik ja / või täitmisele pööramatu säte oleks osa selle kustutamisel seaduslik või täidetav, loetakse see osa kustutatuks ja ülejäänud säte jätkub jõusse.

Kogu leping

Need tingimused moodustavad kogu teie ja General Corporate Services vahelise lepingu seoses selle veebisaidi kasutamisega ning asendavad kõik varasemad lepingud seoses selle veebisaidi kasutamisega.

Seadus ja kohtualluvus

Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Florida seadustele ning kõik nende tingimustega seotud vaidlused kuuluvad Floridas Browardi maakonna kohtute ainupädevusse.

Registreerimised ja volitused

Ettevõtte üldiste teenuste üksikasjad

General Corporate Services täielik nimi on General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services on registreeritud Nevadas.

General Corporate Services'i registreeritud aadress on 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Selle postiaadress on 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Ettevõtte General Corporate Services poole saate pöörduda e-posti aadressil info@companiesinc.com.

Viimati uuendatud 14. jaanuaril 2019

Taotlege tasuta teavet