Tingimused

Äri alustamise ja isikliku vara kaitse teenused.

Get Incorporated

Tingimused

VEEBISAIDI TINGIMUSED

Need tingimused reguleerivad teie veebisaidi kasutamist; selle veebisaidi kasutamisega nõustute nende tingimustega täielikult. Kui te ei nõustu nende tingimuste või nende osade või tingimustega, ei tohi te seda veebisaiti kasutada.

Selle veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Seda veebisaiti kasutades ja nende tingimustega nõustudes kinnitate ja kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.

See veebisait kasutab küpsiseid. Selle veebisaidi kasutamise ja nende tingimustega nõustumisega nõustute meie ettevõtte küpsiste kasutamisega vastavalt ettevõtte üldteenuste privaatsuseeskirjade / küpsiste eeskirjadele.

Veebisaidi kasutamise litsents

Kui pole teisiti öeldud, haldavad General Corporate Services, Inc. (Nevada korporatsioon) ja / või selle litsentsiandjad kaubamärki Companies Incorporated, ning neil on veebisaidil ja veebisaidil olevate materjalide õigused intellektuaalomandi õigustele. Allpool toodud litsentsi kohaselt on kõik need intellektuaalomandi õigused reserveeritud.

Võite vaadata, alla laadida ainult vahemällu salvestamise eesmärgil ja printida veebisaidilt lehti või muud sisu isiklikuks kasutamiseks, kui allpool ja mujal nendes tingimustes sätestatud piirangud kehtivad.

Sa ei tohi avaldage sellelt veebisaidilt materjale uuesti (sh avaldage need teisel veebisaidil); müüa, rentida või all-litsentsida materjali veebisaidilt; näidata avalikult kõiki veebisaidi materjale; paljundada, dubleerida, kopeerida või muul viisil selle veebisaidi materjale ärilisel eesmärgil kasutada; veebisaidil oleva materjali redigeerimine või muul viisil muutmine; või levitage sellel veebisaidil materjali, välja arvatud sisu, kui see on olemas, spetsiaalselt ja selgesõnaliselt ümberjagamiseks kättesaadavaks tehtud.

Kui sisu on spetsiaalselt ümberjagamiseks kättesaadav, võib seda edasi levitada ainult Nevada ettevõtte General Corporate Services, Inc. tegevjuhi kirjalikul loal.

Lubatav kasutamine

Te ei tohi seda veebisaiti kasutada mis tahes viisil, mis põhjustab või võib põhjustada veebisaidi kahjustamist või veebisaidi kättesaadavuse või kättesaadavuse kahjustamist; mis tahes viisil, mis on ebaseaduslik, ebaseaduslik, pettus või kahjulik või mis on seotud ebaseadusliku, ebaseadusliku, pettuse või kahjuliku eesmärgi või tegevusega.

Te ei tohi seda veebisaiti kasutada, et kopeerida, salvestada, hostida, edastada, saata, kasutada, avaldada või levitada mis tahes materjale, mis koosnevad (või on nendega seotud) nuhkvara, arvutiviiruse, Trooja hobuse, ussi, klahvivajutuse loger, rootkit või muu pahatahtlik arvutitarkvara.

Te ei tohi sellel veebisaidil ega selle veebisaidiga seotud süstemaatilisi ega automatiseeritud andmete kogumise toiminguid (sealhulgas piiranguteta kraapimine, andmete hankimine, andmete kogumine ja andmete kogumine) ilma ettevõtte üldteenuste selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Te ei tohi seda veebisaiti kasutada soovimatute kommertsteadaannete edastamiseks või saatmiseks.

Te ei tohi seda veebisaiti turundusega seotud eesmärkidel kasutada ilma General Corporate Services'i selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Piiratud juurdepääs

Juurdepääs selle veebisaidi teatud aladele on piiratud. Üldised äriteenused jätab endale õiguse piirata juurdepääsu üldisele äriteenusele oma äranägemisel sellel veebisaidil või kogu sellel veebisaidil.

Kui General Corporate Services pakub teile kasutajatunnust ja parooli, et pääseda juurde sellele veebisaidile või muule sisule või teenusele piiratud aladele, peate tagama, et kasutajatunnus ja parool oleksid konfidentsiaalsed.

Üldised äriteenused võivad teie kasutajatunnuse ja parooli keelata üldiste äriteenuste äranägemisel ilma etteteatamise või selgituseta.

Kasutaja sisu

Nendes tingimustes tähendab „teie kasutaja sisu” materjali (sealhulgas piiranguteta teksti, pilte, helimaterjali, videomaterjali ja audiovisuaalset materjali), mille saite sellel veebisaidil mis tahes eesmärgil.

Te annate ettevõttele General Corporate Services ülemaailmse tühistamatu, ainuõiguseta ja litsentsita litsentsi oma kasutaja sisu kasutamiseks, paljundamiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks mis tahes olemasolevas või tulevases meedias. Samuti annate ettevõttele General Corporate Services õiguse nende õiguste all-litsentsimiseks ja õiguse esitada hagi nende õiguste rikkumise eest.

Teie kasutajasisu ei tohi olla ebaseaduslik ega ebaseaduslik, see ei tohi rikkuda ühegi kolmanda isiku seaduslikke õigusi ega tohi olla suuteline algatama kohtumenetlust teie ega üldkorporatiivsete teenuste või kolmanda isiku vastu (igal juhul vastavalt kehtivatele seadustele). .

Te ei tohi esitada veebisaidile ühtegi kasutaja sisu, mis on või on kunagi olnud ohustatud või tegelik kohtumenetlus või muu sarnane kaebus.

General Corporate Services jätab endale õiguse muuta või eemaldada kogu sellel veebisaidil esitatud või General Corporate Services serverites salvestatud või sellel veebisaidil hostitud või avaldatud materjali.

Hoolimata üldkorporatiivsete teenuste õigustest, mis tulenevad kasutaja sisuga seotud nendest tingimustest, ei kohustu üldkorporatiivteenused jälgima sellise sisu edastamist sellel veebisaidil ega selle sisu avaldamist sellel veebisaidil.

Garantiid puuduvad

Seda veebisaiti pakutakse sellisena, nagu see on, ilma igasuguste otseste ega kaudsete garantiide või garantiideta. Ettevõtte üldteenused ei anna mingeid garantiisid selle veebisaidi ega sellel veebisaidil pakutava teabe ja materjalide kohta.

Ilma et see piiraks eelneva lõigu üldistust, ei taga ettevõtte üldteenused seda, et see veebisait on pidevalt kättesaadav või üldse saadaval; või on sellel veebisaidil olev teave täielik, tõene, täpne või mitte eksitav.

Miski sellel veebisaidil ei ole ega ole mõeldud mingiks nõuandeks. Kui vajate nõu juriidiliste, maksu-, finants- või meditsiiniliste küsimuste osas, peate konsulteerima vastava spetsialistiga.

Vastutuse piirangud

Korporatiivsed üldteenused ei vastuta teie ees (kas siis kontakt-, riiva- või muul viisil) selle veebisaidi sisu, selle kasutamise, või muul viisil sellega seoses:

ulatuses, milles veebisaiti pakutakse või ei osutata tasuta, otsese kaotuse korral;
kaudse, erilise või sellest tuleneva kahju eest; või
mis tahes ärikahjumi, tulude, tulu, kasumi või eeldatava kokkuhoiu, lepingute või ärisuhte kaotuse, maine või firmaväärtuse kaotsimineku või teabe või andmete kadumise või korruptsiooni eest.

Need vastutuse piirangud kehtivad ka siis, kui ettevõtte üldteenuseid on potentsiaalsest kahjust sõnaselgelt teavitatud.

Erandeid

Miski selle veebisaidi kohustustest loobumisest ei välista ega piira seadusega pandud garantiisid, mille välistamine või piiramine oleks ebaseaduslik; ja miski selle veebisaidi vastutusest loobumisest ei välista ega piira üldiste ettevõtlusteenuste vastutust seoses:

surm või tervisekahjustus, mis on põhjustatud ettevõtte üldteenuste hooletusest; ettevõtte üldteenuste pettus või petlik valeandmete esitamine; või mis oleks üldise ettevõtte teenuste vastutuse välistamine või piiramine või proovimine või väidetav välistamine või piiramine ebaseaduslik või ebaseaduslik.

Mõõdukus

Selle veebisaidi kasutamisega nõustute, et sellel veebisaidil avaldatud kohustustest loobumine ja vastutuse piirangud on mõistlikud.

Kui te arvate, et need pole mõistlikud, ei tohi te seda veebisaiti kasutada.

Muud pooled

Te nõustute, et vastutust piirava üksusena on Nevada korporatsioon General Corporate Services, Inc. huvitatud oma ametnike ja töötajate isikliku vastutuse piiramisest. Te nõustute, et te ei esita üldkorporatiivsete teenuste ametnike, direktorite ega töötajate vastu isiklikult ühtegi kahju seoses teie veebisaidiga seotud kahjudega.

Ilma et see piiraks eelneva lõigu kohaldamist, nõustute, et sellel veebisaidil sisalduvast loobumisest tulenevad garantiide ja vastutuse piirangud kaitsevad ettevõtte üldteenuste ametnikke, töötajaid, esindajaid, tütarettevõtteid, õigusjärglasi, loovutajaid ja alltöövõtjaid ning üldisi ettevõtte teenuseid, Inc.

Täitmata sätted

Kui mõni selle veebisaidi sätetest loobumine on kohaldatava õiguse kohaselt või kui see leitakse olevat jõustamatu, ei mõjuta see selle veebisaidi loobumise muude sätete jõustatavust.

hüvitis

Käesolevaga hüvitate üldistele korporatiivsetele teenustele ja kohustute hüvitama üldkorporatiivsetele teenustele kahjud, kahjustused, kulud, kohustused ja kulud (sealhulgas ilma piiranguteta juriidilised kulud ja summad, mida üldkorporatiivteenused maksavad kolmandatele isikutele nõude või vaidluse lahendamiseks General Corporate Services'i õigusnõustajate soovitusel), mis on tekkinud või kannatanud General Corporate Services või mis tulenevad käesolevate tingimuste mis tahes sätete rikkumisest teie poolt või mis tulenevad väidetest, et olete rikkunud mõnda nende tingimuste sätet ja tingimusi.

Nende tingimuste rikkumine

Ilma et see piiraks üldkorporatiivsete teenuste muid nendest tingimustest tulenevaid õigusi, kui rikkute neid tingimusi mis tahes viisil, võib üldine korporatiivteenus võtta selliseid toiminguid, mida üldised korporatiivteenused peavad asjakohaseks rikkumisega tegelemiseks, sealhulgas peatada teie juurdepääsu veebisaidile juurdepääsu keelamine, teie IP-aadressi kasutavate arvutite blokeerimine veebisaidile pääsemiseks, Interneti-teenuse pakkujaga ühenduse võtmine ja taotlus blokeerida teie juurdepääs veebisaidile ja / või kohtumenetluse algatamine teie vastu.

Variatsioon

Ettevõtte üldteenused võivad neid tingimusi aeg-ajalt üle vaadata. Muudetud tingimusi rakendatakse selle veebisaidi kasutamisele alates muudetud tingimuste avaldamise kuupäevast sellel veebisaidil. Kontrollige seda lehte regulaarselt, et olla kursis praeguse versiooniga.

Ülesanne

Ettevõtte üldteenused võivad vastavalt käesolevatele tingimustele ettevõtte üldteenuste õigusi ja / või kohustusi võõrandada, allhanke korras sõlmida või muul viisil käsitleda, ilma et teid sellest teavitataks või teie nõusolekut saada.

Te ei tohi oma tingimusi ja / või kohustusi üle kanda, allhankelepinguid sõlmida ega muul viisil käsitleda.

Jagatavus

Kui kohus või muu pädev asutus on nende tingimuste sätte tunnistanud ebaseaduslikuks ja / või täitmatuks, kehtivad muud sätted. Kui mõni ebaseaduslik ja / või täitmisele pööramatu säte oleks osa selle kustutamisel seaduslik või täidetav, loetakse see osa kustutatuks ja ülejäänud säte jätkub jõusse.

Kogu leping

Need tingimused moodustavad kogu teie ja ettevõtte üldteenuste vahelise lepingu selle veebisaidi kasutamise kohta ja asendavad kõiki varasemaid lepinguid selle veebisaidi kasutamise kohta.

Seadus ja kohtualluvus

Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Florida seadustele ning nende tingimustega seotud vaidlused alluvad Florida Browardi maakonna kohtute ainupädevusse.

Registreerimised ja volitused

Ettevõtte üldteenuste üksikasjad

Ettevõtte üldiste teenuste täisnimi on General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services on registreeritud Nevada.

Ettevõtte General Corporate Services registreeritud aadress on 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Selle postiaadress on 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Ettevõtte üldiste teenustega saate ühendust võtta e-posti aadressil info@companiesinc.com.

Taotle tasuta teavet