شماره EIN

خدمات بازاریابی کسب و کار و شخصی.

ثبت نام کنید

شماره EIN

یک شماره شناسایی مالیات فدرال (TIN یا شناسه مالیات) که همچنین به عنوان شماره شناسایی کارفرما (EIN) شناخته می شود باید با ارسال یک فرم با سرویس درآمد داخلی بدست آید. این شماره در صورتی ضروری خواهد بود که شرکت قصد دارد یک حساب بانکی را باز کند، مالیات را برای کارکنان استخدام کند، کارمندان را استخدام کند، اعتماد ایجاد کند، کسب و کار عملیاتی را تغییر دهد، نام شرکت تغییر کند یا نوع سازمان تغییر کند.

آمادگی برنامه

شرکت های Incorporated شما را در آماده سازی فرم IRS مورد استفاده برای کسب شناسه شماره مالیاتی خود کمک می کند.

دریافت شناسه مالیات برای شما

شرکت های Incorporated می توانند شما را در زمان صرفه جویی کنند و شماره شناسه مالیاتی خود را در عرض 24 ساعت برای تنها $ 75 بدست آورند.