شرکت انتخابات S

خدمات بازاریابی کسب و کار و شخصی.

ثبت نام کنید

شرکت انتخابات S

IRS Form 2553، Sub Chapter S Corporation خدمات تهیه و ارائه درخواست انتخابات در دسترس است. محدودیت های زمان لازم برای ارسال پس از ترکیب و برای سال مالی برای شرکت های موجود وجود دارد. لطفا با یک متخصص برای کمک به شما در تهیه S شرکت خود تماس بگیرید.

فرم شرکت S

شما می توانید IRS فرم 2553 را اینجا دانلود کنید: برنامه شرکت S