EIN Naj Npawb

Kev pib ua lag luam thiab kev pab tiv thaiv tus kheej.

Tau Incorporated

EIN Naj Npawb

Tseem hwv qib yuav tsum qhia tus lej se (TIN lossis se ID) los yog tus lej cim chaw ua haujlwm (EIN) yuav tsum tau muab daim foos los ntawm Internal Revenue Service. Yuav tsum muaj tus lej no yog tias lub tuam txhab yuav qhib txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj, txiav se rau cov neeg ua haujlwm, ntiav cov neeg ua haujlwm, tsim kom muaj kev ntseeg siab, yuav ib lub lag luam khiav lag luam, hloov lub tuam txhab npe lossis hloov hom koomhaum.

Daim Ntawv Thov Npaj

Tuam Txhab Lag Luam Koom Tes Yuav pab koj rau qhov npaj IRS siv los mus muab koj tus lej se.

Txais Koj Tus lej ID rau koj

Cov Tuam Txhab Lag Luam Tshaj Tawm tuaj yeem txuag koj lub sijhawm thiab tau koj cov lej se rau koj li 24 teev rau tsuas yog $ 75.

Xeem Kawg Lub Cuaj Hli 28, 2015