Aged Corporations Nevada

Kev pib ua lag luam thiab kev pab tiv thaiv tus kheej.

Tau Incorporated

Aged Corporations Nevada

Koj tuaj yeem xaiv ib qho ntawm Nevada Aged Corporations thiab Nevada Shelf Companies. Koj yuav pom cov tuam txhab Corporate, Aged LLC thiab txawm tias cov kev pab cuam credit uas ntxiv tau rau koj lub tuam txhab. Nevada muaj ntau yam zoo, kawm ntxiv txog Incorporating hauv Nevada, koj tuaj yeem kawm txog Nevada cov txiaj ntsim zoo, cov kev cai ua lag luam, cov hom kev lag luam uas yuav muab tau rau yav tom ntej thiab cov ntaub ntawv ntxiv.

Aged Nevada Txee Corporation Cov Nyiaj Txiag

Koj tuaj yeem pib tau txais txiaj ntsim los ntawm kev coj koj tus kheej hauv Nevada qhov chaw ua lag luam los xaiv qhov chaw ua hauj lwm uas twb muaj lawm, los yog Aged Nevada Txee Corporation.

Nevada cov laus cov koom haum muab kev pab zoo ib yam li cov koom haum Nevada thiab ntau dua. Ob qho tag nrho cov se dawb hauv lub xeev, muaj cov cai tiv thaiv kev tiv thaiv kev tiv thaiv thiab kev ceev ntiag tug ntawm cov tswv cuab. (Lo lus "txee" txhais tau hais tias lub tuam txhab tau tsim ua ntej hnub yuav khoom thiab feem ntau tau zaum saum lub txee tos rau ib tus neeg xav tau ib tug laus cov koom haum.)

Ntxiv Nevada Shelf Company Benefits thiab Cov Ntaub Ntawv

  • Tus tswv ntawm ib tus laus hauv kev lag luam hauv Nevada tsis yog ib qho teeb meem ntawm cov ntaub ntawv rau pej xeem.
  • Ntiag Tug - Nevada tsis koom nrog cov ntaub ntawv tso tawm nrog Internal Revenue Service (IRS). Kev ua se dawb hauv lub xeev, lawv tsis tuaj yeem sau cov ntaub ntawv no los qhia. (Teb zoo! Lus hauv no teb (Naturally, peb xav kom ua tiav tag nrho raws li cov se tub ceev xwm.)
  • Kev Tiv Thaiv Kev Txom Nyem - Tsuas yog Nevada (raws li ntawm daim ntawv no) tiv thaiv cov neeg ua lag luam poob lawv cov shares thaum raug foob.
  • Kev Cuv Coj & Kev Sau Npe - Ib tus kws kho mob Nevada Corporation tau muab xa tawm tau sai sai. Cov laus hauv tuam txhab hauv Nevada tuaj yeem nqa tam sim ntawd.
  • Tsawg Nyiaj Txiag Ib Lub Xyoo Tshiab - Lub sijhawm rov txhim kho txhua xyoo uas muaj xws li sau cov npe ntawm cov tub ceev xwm thiab cov thawj coj tsuas yog $ 125 txhua xyoo rau cov neeg tau txais kev pab ntau tshaj li qhov sau no.
  • Nominate Lwm Cov Thawj Coj thiab Cov Thawj Coj - Tus tswj lub tuam txhab. Yog li, koj tuaj yeem tswj koj lub lag luam thiab muaj koj lub npe tsis tuaj rau hauv cov ntaub ntawv pej xeem los ntawm kev xaiv tsa lwm tus neeg khiav dej num thiab cov thawj coj uas pom zoo los sawv cev rau koj hauv cov ntaub ntawv rau pej xeem. Muaj cov kev ua si thiab lwm tus uas, thaum ua siab zoo, tsuas yog siv nyiaj tsis pub ntiag tug thiab tsis qhia npe. Ntxiv dua thiab, qhov no tsuas yog siv rau hauv kev cai lij choj, kev coj zoo.
  • Rau Profit Corporations
    Rau cov tuam txhab tau nyiaj tau txiaj ntsig yog raug cais los ntawm IRS "tuam txhab" C "lossis" S ". Feem ntau hais lus "C" corporation taxed cais los ntawm cov shareholders uas nrog lub tuam txhab "S" tus tswv yuav tau them se rau cov neeg ua haujlwm.
  • Lub xeev cov nqi rau cov npe ntawm cov tub ceev xwm thiab cov thawj coj hauv Nevada yog tam sim no $ 125.

Txheeb Aged Corporations nyob rau hauv Nevada Cov Lus Nug