ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មការពារទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន។

បញ្ចូល

ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ

ការពារទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនពីទំនួលខុសត្រូវអាជីវកម្មជម្លោះដៃគូអាជីវកម្មការប្តឹងផ្តល់ការកាត់ក្តីនិងការលែងលះ។ យើងជួយអ្នកឱ្យចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងការពារអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកប្រមូលបានពីភាពជោគជ័យរបស់អ្នក។

ផ្ទះការពារទ្រព្យសម្បត្តិ

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនិងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងទូលំទូលាយដែលចាប់ផ្តើមពីឧបករណ៍ឯកជនភាពហើយឈានដល់ផែនការទុកចិត្តលើការការពារទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯនាយសមុទ្រ។ ការចាប់ផ្តើមផែនការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយគឺដើម្បីបង្កើតនីតិបុគ្គលដាច់ដោយឡែកដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការទទួលខុសត្រូវ។

សាជីវកម្មនិងអិលអូឌីគឺជាទម្រង់ទូទៅនៃការការពារទ្រព្យសម្បត្តិពីការទទួលខុសត្រូវអាជីវកម្មដែលការពារទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មពីបំណុលនិងបំណុលនៃអាជីវកម្ម - ស្បៃមុខសាជីវកម្មគឺជាស្រទាប់ដំបូងនៃការការពារទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។

ភាពឯកជន

ឯកជនភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពឯកជននៃភាពជាម្ចាស់ជួយកាត់បន្ថយឱកាសនៃការដាក់គោលដៅនៅក្នុងបណ្តឹងមិនចេះខ្វល់ខ្វាយ។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មភាពឯកជននៅពេលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំនិងការជឿទុកចិត្តដីធ្លីដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យអាចចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យជាឈ្មោះនៃការទុកចិត្ត។ ភាពឯកជននៃភាពជាម្ចាស់និងការការពារតាមរយៈអង្គភាពសាជីវកម្មបង្កើតស្រទាប់ការពាររឹងមាំ។

ការការពារច្បាប់

មានប្រភេទជឿទុកចិត្តជាច្រើនដែលការពារទ្រព្យសម្បត្តិពីបណ្តឹង។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដាក់ក្នុងការទុកចិត្តសម្រាប់គោលបំណងរៀបចំផែនការអចលនៈទ្រព្យត្រូវបានការពារពីបណ្តឹងបុគ្គលប្រឆាំងនឹងអ្នកទទួលផលដែលទុកចិត្ត

ការការពារការវិនិច្ឆ័យ

ច្បាប់រឹងមាំបំផុតដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានទំរង់នៃការជឿទុកចិត្តដែលបានដោះស្រាយដោយខ្លួនឯង។ ការជឿទុកចិត្តលើការការពារទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ពីការទទួលខុសត្រូវនាពេលអនាគតដែលបុគ្គលម្នាក់អាចទូទាត់និងទទួលបានពីទ្រព្យសម្បត្តិទុកចិត្ត។

ឧបករណ៍ទាំងនេះមានលក្ខណៈឯកទេសនិងមាននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងនិងក្រៅតំបន់។ យើងជាអ្នកជំនាញក្នុងការបង្កើតយានយន្តការពារនិងឧបករណ៍ច្បាប់ទាំងនេះសម្រាប់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ

វិធីល្អបំផុតមួយដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីបណ្តឹងគឺដោយការបង្កើតការទុកចិត្តលើការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ។ ជាអកុសលការទុកចិត្តក្នុងស្រុកមិនមានកំណត់ត្រាល្អទេ។ ផ្ទុយទៅវិញការទុកចិត្តនៅឯនាយសមុទ្រមានប្រវត្តិករណីការពារទ្រព្យសម្បត្តិល្អបំផុត។ ក ឃុកកោះទុកចិត្ត ក៏ដូចជាការជឿទុកចិត្តរបស់ណេវីសមានកំណត់ត្រាល្អបំផុតពីរ។

ការការពារ IRA

ជារឿយៗ IRAs ត្រូវបានលើកលែងឬមួយផ្នែកពីការប្តឹង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការការពាររបស់ពួកគេមានកម្រិត។ លើសពីនេះទៀតមិនមានការការពារពី IRA ពីការលែងលះទេលើកលែងតែអ្នកប្រើឧបករណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវ។ នៅក្នុង ការការពារសិទ្ធិតាមច្បាប់របស់អាយ។ អេ។ អាយ។ អេសអ្នកនឹងអានពីរបៀបការពារអាយ។ អាយ។ អេសរបស់អ្នកពីការលែងលះឬការប្តឹងផ្តល់។