វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ជំហរល្អ។

សេវាអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមឡើងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន។

ទទួលបានបញ្ចូល

វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ជំហរល្អ។

វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការអនុញ្ញាតិឬវិញ្ញាបនប័ត្រអចិន្ត្រៃយ៍គឺជាឯកសារផ្លូវការដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋជាក់លាក់មួយដែលខ្លួនបានបង់ថ្លៃការចុះបញ្ជីនិងចុះបញ្ជីចាំបាច់ទាំងអស់ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ។ ក្រុមហ៊ុនដែលបានបញ្ចូលអាចរៀបចំសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រល្អនៃរដ្ឋហាសិប។