សាជីវកម្មសាជីវកម្ម

សេវាអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមឡើងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន។

ទទួលបានបញ្ចូល

សាជីវកម្មសាជីវកម្ម

ទម្រង់បែបបទ IRS ទម្រង់ 2553 អនុប្រធានជំពូកសាសាការរៀបចំនិងការដាក់ពាក្យស្នើសុំការបោះឆ្នោតអាចរកបាន។ មានកម្រិតពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីដាក់ឯកសារបន្ទាប់ពីបញ្ចូលនិងសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធសម្រាប់សាជីវកម្មដែលមានស្រាប់។ សូមទាក់ទងអ្នកឯកទេសដើម្បីជួយអ្នកជាមួយការរៀបចំសាជីវកម្ម S របស់អ្នក។

S សាជីវកម្មទម្រង់

អ្នកអាចទាញយកទម្រង់ IRS Form 2553 នៅទីនេះ: S សាជីវកម្មស្នើសុំ