Правила и услови

Услуги за започнување деловни активности и заштита на лични средства.

Инкорпорирај се

Правила и услови

УСЛОВИ И УСЛОВИ НА ВЕБ-САЈТИ

Овие услови и услови регулираат вашето користење на оваа веб-страница; со користење на оваа веб-страница, ги прифаќате овие услови во целост. Ако не се согласувате со овие одредби и услови или некој дел од овие услови и услови, не смеете да го користите овој веб-сајт.

Мора да имате најмалку 18 години за да ја користите оваа веб-страница. Користејќи ја оваа веб-страница и согласувајќи се со овие правила и услови, гарантирате и застапувате дека имате најмалку 18 години.

Оваа веб-страница користи колачиња. Користејќи ја оваа веб-страница и согласувајќи се со овие услови и услови, вие се согласувате на употребата на колачиња од нашата компанија во согласност со условите на Политиката за приватност / колачињата за Општи корпоративни услуги.

Лиценца за користење веб-страница

Освен ако не е поинаку наведено, General Corporate Services, Inc. (корпорација од Невада) и / или нејзините лиценцари управуваат со трговската марка Компании и имаат права на правата на интелектуална сопственост на веб-страницата и материјалот на веб-страницата. Предмет на лиценцата подолу, сите овие права на интелектуална сопственост се задржани.

Може да прегледувате, преземате само за цели во кеширање и да печатите страници или друга содржина од веб-страницата за ваша лична употреба, под услов ограничувањата утврдени подолу и на друго место во овие правила и услови.

Не смеете преобјавувајте материјал од оваа веб-страница (вклучително и република на друга веб-страница); продава, изнајмува или под-лиценцира материјал од веб-страницата; покажете каков било материјал од веб-страницата во јавност; репродуцирајте, удвојувајте, копирајте или на друг начин експлоатирајте материјал на оваа веб-страница за комерцијална цел; измени или на друг начин измени кој било материјал на веб-страницата; или прераспредели материјал од оваа веб-страница, освен содржина, доколку ја има, специфично и експресно ставена на располагање за прераспределба.

Каде што содржината е специјално достапна за прераспределба, таа може да се прераспредели само со писмено одобрение од извршен директор на General Corporate Services, Inc., корпорација во Невада.

Прифатлива употреба

Не смеете да го користите овој веб-сајт на кој било начин што предизвикува или може да предизвика штета на веб страната или оштетување на достапноста или достапноста на веб-страницата; или на било кој начин што е незаконско, нелегално, лажно или штетно или во врска со каква било незаконска, незаконска, измамлива или штетна намера или активност.

Вие не мора да го користите овој веб-сајт да го умножувате, продавница, домаќин, пренесува, испрати, повторна употреба, објавува или дистрибуира било каков материјал кој се состои од (или се поврзани со) било шпионски софтвер, компјутерски вируси, тројански коњи, црви, удар дрвосечач, rootkit или други малициозен компјутерски софтвер.

Вие не смеете да спроведувате систематски или автоматски активности за собирање податоци (вклучително и без ограничување стружење, минирање податоци, извлекување податоци и берба на податоци) на или во врска со оваа веб-страница без изречно писмено одобрување од Генералните корпоративни услуги.

Не смеете да го користите овој веб-сајт за пренос или испраќање на несакани комерцијални комуникации.

Оваа веб-страница не смеете да ја користите за какви било цели поврзани со маркетингот без изречно писмено одобрување од Општите корпоративни услуги.

Ограничен пристап

Пристапот до одредени области на оваа веб-страница е ограничен. Општите корпоративни услуги го задржуваат правото да го ограничат пристапот до другите области на оваа веб-страница, или навистина целата оваа веб-страница, по дискреција на Генералните корпоративни услуги.

Доколку Општите корпоративни услуги ви дадат кориснички проект и лозинка за да ви овозможат пристап до ограничените области на оваа веб-страница или друга содржина или услуги, мора да бидете сигурни дека корисничкиот проект и лозинката се чуваат во тајност.

Општите корпоративни услуги може да ги оневозможат вашите кориснички ID и лозинка според дискреционо право на Општите корпоративни услуги без најава или објаснување.

Корисничка содржина

Во овие услови и услови, "вашата корисничка содржина" значи материјал (вклучувајќи без ограничување текст, слики, аудио материјал, видео материјал и аудио-визуелен материјал) што го поднесувате на оваа веб-страница, за која било цел.

На генералните корпоративни услуги им доделувате светска, неотповиклива, неексклузивна, бесплатна дозвола за користење, репродукција, прилагодување, објавување, преведување и дистрибуција на вашата корисничка содржина во кој било постоечки или иден медиум. Вие исто така им давате на Генералните корпоративни услуги право на суб-лиценца на овие права и право да поведат тужба за повреда на овие права.

Вашата корисничка содржина не смее да биде незаконска или незаконска, не смее да крши законски права на трета страна и не смее да има можност да покрене правни активности без разлика дали вие или Општите корпоративни услуги или трета страна (во секој случај според кој било применлив закон) .

Не смеете да поднесете никаква корисничка содржина на веб страната која е или некогаш била предмет на закани или актуелни правни постапки или друга слична жалба.

Генералните корпоративни услуги го задржуваат правото да уредуваат или отстрануваат каков било материјал доставен на оваа веб-страница, или складиран на серверите на Општи корпоративни услуги, или хостиран или објавен на оваа веб-страница.

Без оглед на правата на Општите корпоративни услуги според овие услови и услови во врска со содржината на корисникот, Општите корпоративни услуги не се обврзуваат да го следат поднесувањето на таквата содржина или објавувањето на оваа содржина на оваа веб-страница.

Нема гаранции

Оваа веб-страница е дадена „како што е“ без никакви претстави или гаранции, изразени или имплицитни. Општите корпоративни услуги не прават застапувања или гаранции во врска со оваа веб-страница или информациите и материјалите дадени на оваа веб-страница.

Без да се наруши општоста на претходниот став, Општите корпоративни услуги не гарантираат дека оваа веб-страница ќе биде постојано достапна или воопшто достапна; или информациите на оваа веб-страница се целосни, вистинити, точни или не лажни.

Ништо на оваа веб-страница не претставува или не треба да претставува совет од каков било вид. Доколку ви треба совет во врска со какво било правно, даночно, финансиско или медицинско прашање, треба да се консултирате со соодветен професионалец.

Ограничувања на одговорноста

Општите корпоративни услуги нема да бидат одговорни за вас (без оглед дали се во согласност со законот за контакт, законот за тортура или на друг начин) во врска со содржината, или употребата на, или на друг начин во врска со, на оваа веб-страница:

до степен до кој веб-страницата е или не е обезбедена бесплатно, за каква било директна загуба;
за било каква индиректна, посебна или последователна загуба; или
за било какви деловни загуби, губење на приходи, приходи, добивки или очекувани заштеди, губење на договори или деловни односи, губење репутација или гудвил или загуба или корупција на информации или податоци.

Овие ограничувања на одговорност се применуваат дури и ако Генералните корпоративни услуги се експресно известени за потенцијалната загуба.

исклучоци

Ништо во одрекувањето за одрекување на оваа веб-страница нема да исклучи или ограничи каква било гаранција што е наведена со закон дека е незаконско да се исклучат или ограничат; и ништо во врска со одрекувањето од оваа веб-страница нема да ја исклучи или ограничи одговорноста на Општите корпоративни услуги во однос на кое било:

смрт или лична повреда предизвикана од небрежност на Општите корпоративни услуги; измама или лажно погрешно прикажување од страна на Општите корпоративни услуги; или прашање што би било незаконско или незаконско за Општите корпоративни услуги да ја исклучат или ограничат, или да се обидат или наводат да ја исклучат или ограничат нејзината одговорност.

Разумноста

Со користење на оваа веб-страница, се согласувате дека исклучоците и ограничувањата на одговорноста утврдени во ова одрекување од веб-страница се разумни.

Ако не мислите дека се разумни, не смеете да го користите овој веб-сајт.

Други страни

Вие прифаќате дека, како субјект што ограничува одговорност, General Corporate Services, Inc., корпорација во Невада, има интерес да ја ограничи личната одговорност на нејзините службеници и вработени. Вие се согласувате дека нема да поднесете никакво барање против службениците, директорите или вработените на Општите корпоративни услуги во врска со какви било загуби што ги претрпевте во врска со веб-страницата.

Без да се прејудицира на претходниот став, се согласувате дека ограничувањата на гаранциите и одговорноста утврдени со одрекувањето од оваа веб-страница ќе ги штити службениците, вработените, агентите, подружниците, наследниците, назначувачите и под-изведувачите на Генералните корпоративни услуги, како и општите корпоративни услуги, Inc.

Неспроведливи одредби

Ако било која одредба од ова отстапување на веб-страницата е или се смета дека не може да се примени според важечкиот закон, тоа нема да влијае на спроведливоста на другите одредби од ова одрекување на веб-страницата.

Обештетување

Со ова ги обештетувате Општите корпоративни услуги и се обврзувате да ги одржувате Општите корпоративни услуги обештетени од какви било загуби, штети, трошоци, обврски и трошоци (вклучително и без ограничување правни трошоци и какви било износи платени од Општи корпоративни услуги на трето лице за решавање на побарување или спор по совет на правни советници на Општи корпоративни услуги) што ги претрпеле или претрпеле Општите корпоративни услуги кои произлегуваат од какво било кршење од ваше одредба на овие одредби и услови или што произлегува од какво било тврдење дека сте прекршиле каква било одредба од овие услови и Услови.

Прекршувања на овие правила и услови

Без да се нарушат другите права на Општите корпоративни услуги според овие услови и услови, ако ги прекршите овие правила и услови на кој било начин, Општите корпоративни услуги може да преземат активности како што Општите корпоративни услуги сметаат дека се соодветни за справување со повредата, вклучително и суспендирање на вашиот пристап до веб-страница, забранување пристап до веб-страницата, блокирање на компјутерите со помош на вашата IP-адреса за пристап до веб-страницата, контактирање со давателот на услуги на Интернет за да побарате да го блокираат вашиот пристап до веб-страницата и / или поведување судска постапка против вас.

Варијација

Општите корпоративни услуги можат да ги ревидираат овие правила од време на време. Ревидираните услови и услови ќе се применуваат на употребата на оваа веб-страница од датумот на објавување на ревидираните услови и услови на оваа веб-страница. Ве молиме редовно проверувајте ја оваа страница за да бидете сигурни дека сте запознаени со тековната верзија.

Задача

Општите корпоративни услуги можат да пренесат, да се договорат или на друг начин да се справат со правата и / или обврските на Генералните корпоративни услуги според овие услови и услови без да ве известат или да добиете ваша согласност.

Вие не смеете да пренесувате, под-договор или на друг начин да се занимавате со вашите права и / или обврски според овие услови и услови.

Одделно

Доколку одредбата од овие услови е определена од кој било суд или друг надлежен орган да биде незаконска и / или неспроведлива, другите одредби ќе продолжат да важат. Доколку некоја незаконска и / или неспроведлива одредба би била законска или извршна ако дел од него се избриша, тој дел ќе се смета дека е избришан, а остатокот од одредбата ќе продолжи да важи.

Целиот договор

Овие услови ги сочинуваат целиот договор помеѓу вас и Општите корпоративни услуги во врска со вашата употреба на оваа веб-страница и ги заменуваат сите претходни договори во врска со вашата употреба на оваа веб-страница.

Закон и надлежност

Овие услови ќе бидат регулирани од и толкувани во согласност со законите на Флорида, и сите спорови во врска со овие услови ќе бидат предмет на ексклузивна надлежност на судовите во округот Броуард, Флорида.

Регистрации и овластувања

Детали за општите корпоративни услуги

Целосното име на Општи корпоративни услуги е General Corporate Services, Inc.

Општите корпоративни услуги се регистрирани во Невада.

Регистрирана адреса на Општите корпоративни услуги е 701 S Carson St., Ste. 200, Карсон Сити, НВ 89701

Нејзината поштенска адреса е 23638 Ave. Lyons # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Можете да контактирате со Општите корпоративни услуги преку е-пошта на info@companiesinc.com.

Побарајте бесплатни информации