Terma dan Syarat

Perkhidmatan permulaan perniagaan dan perlindungan aset peribadi.

Dapatkan Diperbadankan

Terma dan Syarat

TERMA DAN SYARAT LAMAN WEB

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini dengan penuh. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Anda mestilah sekurang-kurangnya berumur 18 untuk menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini dan dengan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda menjamin dan mewakili anda sekurang-kurangnya berumur 18.

Laman web ini menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman web ini dan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki syarikat kami mengikut dasar polisi privasi / kuki dasar Perkhidmatan Korporat Am.

Lesen untuk Menggunakan Laman Web

Melainkan dinyatakan sebaliknya, General Corporate Services, Inc. (sebuah perbadanan Nevada) dan / atau pemberi lesennya mengendalikan jenama Incorporated Syarikat dan mempunyai hak kepada hak harta intelek dalam laman web dan bahan di laman web ini. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelektual ini dikhaskan.

Anda boleh melihat, muat turun untuk tujuan caching sahaja, dan cetak halaman atau kandungan lain dari tapak web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh menerbitkan semula bahan dari laman web ini (termasuk republikasi di laman web lain); menjual, menyewa atau bahan sub-lesen dari laman web; menunjukkan apa-apa bahan dari laman web di khalayak ramai; membiak, menduplikasi, menyalin atau mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial; mengedit atau mengubah apa-apa bahan di laman web; atau mengagihkan semula bahan dari laman web ini kecuali untuk kandungan, jika ada, khusus dan secara nyata disediakan untuk pengagihan semula.

Di mana kandungan khusus disediakan untuk pengagihan semula, ia hanya boleh diagihkan dengan kebenaran bertulis daripada eksekutif Perkhidmatan Korporat Am, Inc. sebuah perbadanan Nevada.

Penggunaan Boleh Diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan laman web atau merosakkan ketersediaan atau kebolehaksesan laman web; atau dengan apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan apa-apa tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak perlu menggunakan laman web ini untuk menyalin, kedai, tuan rumah, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) mana-mana spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, pembalak Pintasan, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had pengikis, perlombongan data, pengambilan data dan penuaian data) pada atau berhubung dengan laman web ini tanpa kebenaran bertulis Umum Perkhidmatan Korporat Umum.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersil yang tidak diminta.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis daripada Perkhidmatan Korporat Am.

Akses Terhad

Akses ke kawasan tertentu di laman web ini adalah terhad. Perkhidmatan Korporat Am mempunyai hak untuk menyekat akses ke kawasan lain dari laman web ini, atau sesungguhnya laman web keseluruhan ini, mengikut budi bicara Umum Perkhidmatan Korporat.

Jika Perkhidmatan Korporat Umum memberikan anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan disimpan sulit.

Perkhidmatan Korporat Am boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda dalam budi bicara mutlak Perkhidmatan Umum tanpa notis atau penjelasan.

Kandungan Pengguna

Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" ertinya bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda mengemukakan kepada laman web ini, untuk apa jua tujuan.

Anda memberi kepada Perkhidmatan Korporat Am secara bebas, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tanpa izin royalti untuk menggunakan, mengeluarkan, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media yang ada atau masa hadapan. Anda juga memberikan kepada Perkhidmatan Korporat Am hak untuk sub-lesen hak-hak ini, dan hak untuk membawa tindakan untuk pelanggaran hak-hak ini.

Kandungan pengguna anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau Perkhidmatan Korporat Umum atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang berlaku) .

Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan yang serupa.

Perkhidmatan Korporat Am berhak untuk menyunting atau mengeluarkan apa-apa bahan yang dikemukakan ke laman web ini, atau disimpan di pelayan Perkhidmatan Korporat Am, atau dihoskan atau diterbitkan di laman web ini.

Walau apa pun hak Perkhidmatan Korporat Umum di bawah terma dan syarat berkaitan dengan kandungan pengguna, Perkhidmatan Korporat Am tidak bertanggungjawab untuk memantau penyerahan kandungan tersebut kepada, atau penerbitan kandungan tersebut, laman web ini.

Tiada Waranti

Laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa apa-apa representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. Perkhidmatan Korporat Am tidak memberi representasi atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang terdahulu, Perkhidmatan Korporat Am tidak menjamin bahawa laman web ini akan sentiasa tersedia, atau boleh didapati sama sekali; atau maklumat di laman web ini lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada apa-apa laman web dalam laman web ini, atau dimaksudkan untuk membentuk nasihat apa-apa jenis. Sekiranya anda memerlukan nasihat berhubung dengan apa-apa perkara undang-undang, cukai, kewangan atau perubatan anda harus merujuk kepada profesional yang sesuai.

Had Liabiliti

Perkhidmatan Korporat Am tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang torts atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan, laman web ini:

setakat mana laman web ini atau tidak disediakan secara percuma, untuk sebarang kehilangan langsung;
bagi mana-mana secara tidak langsung, kerugian khas atau berbangkit; atau
bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kerugian atau rasuah maklumat atau data.

Keterbatasan liabiliti ini berlaku walaupun Perkhidmatan Korporat Umum telah dinasihatkan dengan jelas mengenai potensi kerugian.

Pengecualian

Tiada apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan apa-apa waranti yang tersirat oleh undang-undang yang menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau mengehadkan; dan tiada apa-apa pun dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau membatasi liabiliti Perkhidmatan Am Umum berkenaan dengan mana-mana:

kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian Perkhidmatan Korporat Am; penipuan atau kecurian palsu di bahagian Perkhidmatan Korporat Am; atau perkara yang akan menjadi haram atau menyalahi undang-undang bagi Perkhidmatan Korporat Am untuk mengecualikan atau mengehadkan, atau mencuba atau berniat untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

Kemunasabahan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah berpatutan.

Jika anda tidak fikir mereka adalah munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Pihak Lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti pembatas liabiliti, General Corporate Services, Inc., sebuah syarikat Nevada, mempunyai kepentingan untuk menghadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan secara peribadi terhadap pegawai, pengarah atau pekerja Perkhidmatan Korporat Am berkenaan dengan apa-apa kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web tersebut.

Tanpa menjejaskan perenggan yang terdahulu, anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima dan subkontrak Perkhidmatan Korporat Am serta Perkhidmatan Korporat Am, Inc.

Peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, yang tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.

Ganti Rugi

Anda dengan ini membayar ganti rugi Perkhidmatan Korporat Am dan berjanji untuk menjaga Perkhidmatan Korporat Am ditanggung rugi terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa batasan perbelanjaan guaman dan apa-apa amaun yang dibayar oleh Perkhidmatan Korporat Am kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang Perkhidmatan Korporat Am) yang ditanggung atau dialami oleh Perkhidmatan Korporat Am yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda tentang sebarang peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan istilah ini dan keadaan.

Pelanggaran Terma dan Syarat ini

Tanpa menjejaskan hak-hak lain Perkhidmatan Umum di bawah terma dan syarat ini, sekiranya anda melanggar terma dan syarat dalam apa-apa cara, Perkhidmatan Korporat Am mungkin mengambil tindakan sedemikian seperti Perkhidmatan Korporat Am menganggap wajar untuk menangani pelanggaran itu, termasuk menggantung akses anda ke laman web, melarang anda mengakses laman web, menghalang komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menghalang akses anda ke laman web dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

Perubahan

Perkhidmatan Korporat Am boleh menyemak semula terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan diguna pakai untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak laman ini dengan kerap untuk memastikan anda sudah biasa dengan versi semasa.

Tugasan

Perkhidmatan Korporat Am boleh memindahkan, subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan / atau kewajipan Perkhidmatan Am Umum di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan hak-hak dan / atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat-syarat.

Kebolehasingan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain untuk menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuatkuasa. Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan sekiranya sebahagiannya dipadam, bahagian itu dianggap dipadamkan, dan selebihnya peruntukan akan terus berkuatkuasa.

Keseluruhan Perjanjian

Terma dan syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Perkhidmatan Korporat Am berkaitan dengan penggunaan laman web ini, dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan laman web ini.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Florida, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Broward County, Florida.

Pendaftaran dan Kebenaran

Butiran Perkhidmatan Korporat Am

Nama lengkap Perkhidmatan Korporat Am ialah Perkhidmatan Korporat Am, Inc.

Perkhidmatan Korporat Am didaftarkan di Nevada.

Alamat berdaftar Perkhidmatan Korporat Am ialah 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Alamat e-melnya ialah 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Anda boleh menghubungi Perkhidmatan Korporat Am melalui e-mel kepada info@companiesinc.com.

Minta Maklumat Percuma