အမည်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ

ပေါင်းစည်းပါ

အမည်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်း

ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်သင်၏အမည်ရရှိနိုင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ပြည်နယ် ၅၀ ခုတွင်မည်သည့်ကန ဦး နာမည်စစ်ဆေးမှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ပြည်နယ်အများစုသည်ပြည်နယ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အတွင်းရေးမှူးတွင်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှာဖွေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီများမှကုမ္ပဏီအမည်ကိုသင်၏အမည်ရရှိနိုင်မှုစစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ဆောင်လိုပါကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အကူအညီအတွက်သက်ဆိုင်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလ 28, 2015 ရက်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်