Algemene voorwaarden.

Opstarten van bedrijven en bescherming van persoonlijke activa.

Word opgenomen

Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met het gebruik van cookies door ons bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid / cookiesbeleid van de algemene zakelijke dienstverlening.

Licentie om de website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, exploiteren General Corporate Services, Inc. (een bedrijf in Nevada) en / of haar licentiegevers het merk Companies Incorporated en hebben ze rechten op de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's of andere inhoud van de website alleen voor cachingdoeleinden bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet.

Je moet niet publiceer materiaal van deze website (inclusief herpublicatie op een andere website); materiaal van de website verkopen, verhuren of in licentie geven; materiaal van de website openbaar weergeven; materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor een commercieel doel; materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; of materiaal van deze website te herdistribueren, behalve de inhoud, indien aanwezig, specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar gesteld voor herdistributie.

Wanneer inhoud specifiek beschikbaar wordt gesteld voor herdistributie, mag deze alleen worden gedistribueerd met schriftelijke toestemming van een directeur van General Corporate Services, Inc., een bedrijf uit Nevada.

Acceptable Use

U mag deze website niet gebruiken op welke manier dan ook, schade toebrengt aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; of onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk of in verband met onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet te gebruiken om te kopiëren, op te slaan, gastheer, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of enig materiaal dat bestaat uit (of wordt gekoppeld aan) alle spyware, computer virus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere distribueren kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, data-extractie en data-winning) op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van General Corporate Services.

U mag deze website niet gebruiken om ongewenste commerciële communicatie te verzenden of te verzenden.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van General Corporate Services.

Beperkte toegang

Toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. General Corporate Services behoudt zich het recht voor om de toegang tot andere delen van deze website, of zelfs deze hele website, naar goeddunken van General Corporate Services te beperken.

Als General Corporate Services u een gebruikers-ID en wachtwoord geeft om toegang te krijgen tot beperkte delen van deze website of andere inhoud of services, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld.

General Corporate Services kan naar eigen goeddunken uw gebruikers-ID en wachtwoord zonder kennisgeving of uitleg uitschakelen.

Gebruikers Content

In deze algemene voorwaarden, "jouw gebruikersnaam inhoud", het materiaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio materiaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal) die u aan deze website voor welk doel dan ook.

U verleent aan General Corporate Services een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent ook aan General Corporate Services het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen, hetzij tegen u, hetzij tegen algemene zakelijke diensten of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving) .

U moet elke gebruiker de inhoud van de website die is of ooit het voorwerp van een dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke procedure of andere soortgelijke klacht is ingediend.

General Corporate Services behoudt zich het recht voor om materiaal dat op deze website is geplaatst of op de servers van General Corporate Services is opgeslagen of op deze website is gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande de rechten van General Corporate Services onder deze algemene voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbindt General Corporate Services zich er niet toe om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website.

geen garanties

Deze website wordt aangeboden "zoals deze is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties of garanties. Algemene bedrijfsdiensten biedt geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert General Corporate Services niet dat deze website constant beschikbaar zal zijn, of helemaal niet beschikbaar zal zijn; of de informatie op deze website is volledig, waar, nauwkeurig of niet-misleidend.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, enig advies. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, fiscale, financiële of medische aangelegenheden, moet u een geschikte professional raadplegen.

Beperking van aansprakelijkheid

Algemene bedrijfsdiensten zijn niet aansprakelijk jegens u (hetzij onder de wet van contact, de wet van torts of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

voor zover de website al dan niet gratis wordt aangeboden, voor enig direct verlies;
voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn zelfs van toepassing als General Corporate Services uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website kan enige wettelijke garantie uitsluiten of beperken die onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website-disclaimer kan de aansprakelijkheid van General Corporate Services uitsluiten of beperken met betrekking tot:

overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van General Corporate Services; fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door de algemene zakelijke dienstverlening; of zaken die het illegaal of onwettig zouden zijn voor Algemene Bedrijfsdiensten om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te trachten te trachten uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze website disclaimer redelijk zijn.

Als je niet denkt dat ze redelijk zijn, dient u deze website niet te gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat, als een entiteit die de aansprakelijkheid beperkt, General Corporate Services, Inc., een bedrijf in Nevada, belang heeft bij het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claims indient tegen functionarissen, directeuren of werknemers van General Corporate Services met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid die in deze website-disclaimer worden vermeld, officieren, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, onderaannemers en algemene onderaannemers van General Corporate Services zullen beschermen, Inc.

Niet-afdwingbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer is, of blijkt te zijn, onuitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze disclaimer website.

Vergoeding

Hierbij vrijwaart u de algemene zakelijke dienstverlening en verbindt u zich ertoe de algemene zakelijke dienstverlening schadeloos te houden voor eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en eventuele bedragen die door de algemene zakelijke dienstverlening aan een derde worden betaald voor de afwikkeling van een claim of geschil op advies van juridische adviseurs van General Corporate Services) opgelopen of geleden door General Corporate Services als gevolg van een inbreuk door u op enige bepaling van deze algemene voorwaarden of uit een claim dat u een bepaling van deze voorwaarden hebt geschonden en voorwaarden.

Inbreuken op deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van General Corporate Services onder deze voorwaarden en bepalingen, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, kan General Corporate Services maatregelen nemen die General Corporate Services geschikt acht om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot website, die u verbiedt toegang te krijgen tot de website, computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de website te blokkeren, contact opnemen met uw internetprovider om te vragen dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of gerechtelijke procedures tegen u instellen.

Variatie

Algemene bedrijfsdiensten kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website vanaf de datum van publicatie van de herziene algemene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de huidige versie.

Toewijzing

General Corporate Services kan de rechten en / of verplichtingen van General Corporate Services onder deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te vragen.

Je mag niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de algemene zakelijke dienstverlening met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Florida, en alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Broward County, Florida.

Registraties en autorisaties

Algemene bedrijfsgegevens

De volledige naam van General Corporate Services is General Corporate Services, Inc.

Algemene bedrijfsdiensten is geregistreerd in Nevada.

Het geregistreerde adres van General Corporate Services is 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Het postadres is 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

U kunt per e-mail contact opnemen met General Corporate Services via info@companiesinc.com.

Vraag gratis informatie aan