Algemene voorwaarden

Opstarten van bedrijven en bescherming van persoonlijke activa.

Word opgenomen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met het gebruik van cookies door ons bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid / het cookiebeleid van General Corporate Services.

Licentie om de website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, exploiteren General Corporate Services, Inc. (een bedrijf in Nevada) en / of haar licentiegevers het merk Companies Incorporated en hebben ze rechten op de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's of andere inhoud van de website alleen voor cachingdoeleinden bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet.

Je moet niet materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website); materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven; materiaal van de website in het openbaar tonen; materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden; materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; of materiaal van deze website herdistribueren, met uitzondering van de inhoud, indien aanwezig, specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar gesteld voor herdistributie.

Wanneer inhoud specifiek beschikbaar wordt gesteld voor herdistributie, mag deze alleen worden gedistribueerd met schriftelijke toestemming van een directeur van General Corporate Services, Inc., een bedrijf uit Nevada.

Acceptable Use

U mag deze website niet gebruiken op welke manier dan ook, schade toebrengt aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; of onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk of in verband met onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet te gebruiken om te kopiëren, op te slaan, gastheer, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of enig materiaal dat bestaat uit (of wordt gekoppeld aan) alle spyware, computer virus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere distribueren kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van General Corporate Services.

U mag deze website niet gebruiken om ongewenste commerciële communicatie te verzenden of te verzenden.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van General Corporate Services.

Beperkte toegang

Toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. General Corporate Services behoudt zich het recht voor om de toegang tot andere delen van deze website, of zelfs deze gehele website, naar goeddunken van General Corporate Services te beperken.

Als General Corporate Services u een gebruikers-ID en wachtwoord geeft om toegang te krijgen tot beperkte delen van deze website of andere inhoud of services, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld.

General Corporate Services kan uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken van General Corporate Services zonder kennisgeving of uitleg uitschakelen.

Gebruikers Content

In deze algemene voorwaarden, "jouw gebruikersnaam inhoud", het materiaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio materiaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal) die u aan deze website voor welk doel dan ook.

U verleent aan General Corporate Services een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent ook aan General Corporate Services het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of tegen General Corporate Services of een derde (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving) .

U moet elke gebruiker de inhoud van de website die is of ooit het voorwerp van een dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke procedure of andere soortgelijke klacht is ingediend.

General Corporate Services behoudt zich het recht voor om materiaal dat naar deze website is verzonden of is opgeslagen op de servers van General Corporate Services, of gehost of gepubliceerd op deze website, te bewerken of te verwijderen.

Ongeacht de rechten van General Corporate Services onder deze voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verplicht General Corporate Services zich niet om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website.

geen garanties

Deze website wordt aangeboden "zoals deze is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties of garanties. Algemene bedrijfsdiensten biedt geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert General Corporate Services niet dat deze website constant beschikbaar zal zijn, of helemaal niet beschikbaar zal zijn; of de informatie op deze website is volledig, waar, nauwkeurig of niet-misleidend.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, enig advies. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, fiscale, financiële of medische aangelegenheden, moet u een geschikte professional raadplegen.

Beperking van aansprakelijkheid

Algemene bedrijfsdiensten zijn niet aansprakelijk jegens u (hetzij onder de wet van contact, de wet van torts of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

voor zover de website al dan niet gratis wordt aangeboden, voor enig direct verlies;
voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn zelfs van toepassing als General Corporate Services uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze website disclaimer zal enige garantie uitsluiten of beperken die door de wet wordt geïmpliceerd dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website disclaimer zal de aansprakelijkheid van General Corporate Services uitsluiten of beperken met betrekking tot:

overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van General Corporate Services; fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door General Corporate Services; of zaken die onwettig of onwettig zouden zijn voor General Corporate Services om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of te beweren uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze website disclaimer redelijk zijn.

Als je niet denkt dat ze redelijk zijn, dient u deze website niet te gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat General Corporate Services, Inc., een bedrijf uit Nevada, als aansprakelijkheidsbeperkende entiteit er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen de functionarissen, directeuren of werknemers van General Corporate Services met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze website-disclaimer de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van General Corporate Services, evenals General Corporate Services, beschermen. Inc.

Niet-afdwingbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer is, of blijkt te zijn, onuitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze disclaimer website.

Vergoeding

U vrijwaart General Corporate Services hierbij en verbindt zich ertoe General Corporate Services schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en alle bedragen die door General Corporate Services aan een derde zijn betaald ter beslechting van een claim of geschil op advies van de juridische adviseurs van General Corporate Services) opgelopen of geleden door General Corporate Services als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of voortkomend uit een claim dat u een bepaling van deze voorwaarden hebt geschonden en voorwaarden.

Inbreuken op deze algemene voorwaarden

Onverminderd de overige rechten van General Corporate Services onder deze algemene voorwaarden, kan General Corporate Services, indien u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, maatregelen nemen die General Corporate Services passend acht om de inbreuk op te lossen, inclusief het opschorten van uw toegang tot de website, u de toegang tot de website verbieden, computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de website blokkeren, contact opnemen met uw internetprovider om hen te verzoeken uw toegang tot de website te blokkeren en / of een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen.

Variatie

Algemene bedrijfsdiensten kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website vanaf de datum van publicatie van de herziene algemene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de huidige versie.

Toewijzing

General Corporate Services kan de rechten en / of verplichtingen van General Corporate Services onder deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

Je mag niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de algemene zakelijke dienstverlening met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Florida, en alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Broward County, Florida.

Registraties en autorisaties

Details van General Corporate Services

De volledige naam van General Corporate Services is General Corporate Services, Inc.

Algemene bedrijfsdiensten is geregistreerd in Nevada.

Het geregistreerde adres van General Corporate Services is 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Het postadres is 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

U kunt per e-mail contact opnemen met General Corporate Services via info@companiesinc.com.

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2019

Vraag gratis informatie aan