ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲੇਖ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇੰਕਪੋਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲੇਖ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਧ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁ reasonsਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:

  • ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੋ
  • ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲੋ
  • ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
  • ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਫਾਇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 199 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌਖੇ ਕਦਮ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.