හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය

ව්‍යාපාර ආරම්භක සහ පුද්ගලික වත්කම් ආරක්ෂණ සේවා.

සංස්ථාගත වන්න

හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකය

බලය පැවරීමේ සහතික හෝ හොඳ තත්ත්වයේ සහතික යනු සමාගම නිශ්චිත තත්වයකට සංස්ථාගත කර ඇති බවත්, අවශ්‍ය සියලු ගොනු කිරීම් සහ ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවා ඇති බවත්, ප්‍රාන්තය තුළ ව්‍යාපාර ගනුදෙනු කිරීමට බලය ඇති බවත් සඳහන් කරන නිල ලේඛන වේ. සංස්ථාපිත සමාගම්වලට ඕනෑම ප්‍රාන්ත පනහකින් හොඳ තත්ත්වයේ සහතිකයක් ලබා ගත හැකිය.