නම වෙන් කිරීම

ව්‍යාපාර ආරම්භක සහ පුද්ගලික වත්කම් ආරක්ෂණ සේවා.

සංස්ථාගත වන්න

නම වෙන් කිරීම

සංස්ථාගත සමාගම් ඔබේ නම ලබා ගත හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඕනෑම 50 ප්‍රාන්තයක ආරම්භක නාම පරීක්ෂාවක් ලබා දෙනු ඇත. බොහෝ ප්‍රාන්තවල රාජ්‍ය වෙබ් අඩවියේ ලේකම්වරයාගේ ආයතනික නාම සෙවීමක් ඇත, සංස්ථාගත කිරීමට පෙර සමාගම් ඔබේ නම් ලබා ගැනීමේ පරීක්‍ෂණය සිදු කිරීමට ඔබ කැමති නම්, කරුණාකර මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර සහාය සඳහා සහායකයකු අමතන්න.