Podmienky

Založenie podnikania a ochrana osobných údajov.

Zapojte sa

Podmienky

WEBOVÉ STRÁNKY A PODMIENKY

Tieto podmienky upravujú používanie týchto webových stránok; prostredníctvom tejto webovej stránky akceptujete tieto podmienky v plnom rozsahu. Ak nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami alebo s niektorou časťou týchto podmienok, nesmiete používať túto webovú stránku.

Aby ste mohli používať túto webovú stránku, musíte mať najmenej 18 rokov. Používaním tejto webovej stránky a súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami zaručujete a vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov.

Táto webová stránka používa cookies. Používaním tejto webovej stránky a vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami súhlasíte s používaním súborov cookie našej spoločnosti v súlade s podmienkami Všeobecných zásad ochrany osobných údajov / politiky súborov cookie.

Licencia na používanie webovej stránky

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť General Corporate Services, Inc. (spoločnosť Nevada) a / alebo jej poskytovatelia licencií prevádzkujú značku Incorporated Company a majú práva na práva duševného vlastníctva na webovú stránku a materiál na webovú stránku. Na základe licencie uvedenej nižšie sú všetky tieto práva duševného vlastníctva vyhradené.

Môžete prezerať, sťahovať iba na účely ukladania do vyrovnávacej pamäte a tlačiť stránky alebo iný obsah z webovej stránky pre svoje osobné použitie, s výhradou obmedzení uvedených nižšie a inde v týchto zmluvných podmienkach.

Nesmiete publikovať materiál z tejto webovej stránky (vrátane publikovania na inej webovej stránke); predávať, prenajímať alebo sublicencovať materiál z webovej stránky; verejne zobrazovať akýkoľvek materiál z webovej stránky; reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo inak využívať materiál na tejto webovej stránke na komerčné účely; upravovať alebo inak upravovať akýkoľvek materiál na webovej stránke; alebo redistribuovať materiál z tejto webovej stránky s výnimkou obsahu, ak existuje, konkrétne a výslovne sprístupneného na redistribúciu.

Ak je obsah špecificky dostupný na redistribúciu, môže sa redistribuovať iba s písomným súhlasom výkonného zástupcu spoločnosti General Corporate Services, Inc. a Nevada.

Prijateľné použitie

Tieto webové stránky nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webových stránok alebo poškodenie dostupnosti alebo dostupnosti webových stránok; alebo akýmkoľvek spôsobom nezákonným, nezákonným, podvodným alebo škodlivým, alebo v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, nezákonným, podvodným alebo škodlivým účelom alebo činnosťou.

Tento web nesmiete používať na kopírovanie, ukladanie, hosťovanie, prenos, odosielanie, používanie, publikovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva z (alebo je spojený) s akýmkoľvek spywarom, počítačovým vírusom, trójskym koňom, červom, loggerom, rootkitom alebo iným škodlivý počítačový softvér.

Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti General Corporate Services nesmiete vykonávať žiadne systematické ani automatizované činnosti zhromažďovania údajov (vrátane, okrem iného, ​​zoškrabovania, získavania údajov, získavania údajov a zberu údajov) na tejto webovej stránke.

Túto webovú stránku nesmiete používať na prenos alebo odosielanie nevyžiadaných komerčných oznámení.

Túto webovú stránku nesmiete používať na žiadne účely súvisiace s marketingom bez výslovného písomného súhlasu Všeobecných firemných služieb.

Obmedzený prístup

Prístup do určitých oblastí tejto webovej stránky je obmedzený. Všeobecné firemné služby si vyhradzujú právo obmedziť prístup do iných oblastí tejto webovej stránky alebo dokonca na celú túto webovú stránku, podľa uváženia spoločnosti General Corporate Services.

Ak vám spoločnosť General Corporate Services poskytuje užívateľské meno a heslo, ktoré vám umožňujú prístup k vyhradeným oblastiam tejto webovej stránky alebo k inému obsahu alebo službám, musíte zabezpečiť, aby sa užívateľské meno a heslo udržali v tajnosti.

Všeobecné podnikové služby môžu deaktivovať vaše užívateľské meno a heslo podľa vlastného uváženia spoločnosti General Corporate Services bez predchádzajúceho upozornenia alebo vysvetlenia.

Obsah používateľa

V týchto zmluvných podmienkach "obsah vášho užívateľa" znamená materiál (vrátane, bez obmedzenia, textu, obrázkov, zvukových materiálov, videozáznamu a audiovizuálnych materiálov), ktoré odosielate na túto webovú stránku na akýkoľvek účel.

Spoločnosti General Corporate Services udeľujete celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, prispôsobenie, publikovanie, preklad a distribúciu svojho používateľského obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách. Spoločnosti General Corporate Services tiež udeľujete právo na sublicencovanie týchto práv a právo podať žalobu pre porušenie týchto práv.

Váš užívateľský obsah nesmie byť nezákonný alebo nezákonný, nesmie porušovať zákonné práva žiadnej tretej strany a nesmie byť spôsobilý viesť k právnemu stíhaniu, či už proti vám, všeobecným firemným službám alebo tretej strane (v každom prípade podľa platného zákona) ,

Nesmiete odosielať žiadny užívateľský obsah na webovú stránku, ktorá je alebo bola nikdy predmetom akéhokoľvek hroziaceho alebo skutočného súdneho konania alebo inej podobnej sťažnosti.

Spoločnosť General Corporate Services si vyhradzuje právo upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek materiál predložený na túto webovú stránku alebo uložený na serveroch spoločnosti General Corporate Services alebo hostený alebo uverejnený na tejto webovej stránke.

Bez ohľadu na práva spoločnosti General Corporate Services podľa týchto zmluvných podmienok v súvislosti s obsahom používateľa sa spoločnosť General Corporate Services nezaväzuje monitorovať odovzdávanie takéhoto obsahu alebo zverejnenie takéhoto obsahu na tejto webovej stránke.

Žiadne záruky

Táto webová stránka sa poskytuje „tak, ako je“, bez akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk, výslovných alebo predpokladaných. Všeobecné podnikové služby neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa tejto webovej stránky alebo informácií a materiálov poskytnutých na tejto webovej stránke.

Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť predchádzajúceho odseku, všeobecné podnikové služby nezaručujú, že táto webová stránka bude neustále dostupná alebo vôbec dostupná; alebo informácie na tejto webovej stránke sú úplné, pravdivé, presné alebo nezavádzajúce.

Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje ani nemá v úmysle predstavovať radu akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete radu týkajúcu sa akýchkoľvek právnych, daňových, finančných alebo lekárskych záležitostí, mali by ste sa poradiť s príslušným odborníkom.

Obmedzenia zodpovednosti

Všeobecné podnikové služby vám nebudú zodpovedať (či už na základe zákona o kontakte, zákona o delikte alebo inak) v súvislosti s obsahom alebo použitím tejto webovej stránky alebo inak v súvislosti s ňou:

v rozsahu, v akom je webová stránka poskytnutá alebo nie je poskytovaná bezplatne, za akékoľvek priame straty;
za každú nepriamu, mimoriadnu alebo následnú stratu; alebo
za akékoľvek obchodné straty, stratu príjmov, príjmov, ziskov alebo očakávaných úspor, stratu zmlúv alebo obchodných vzťahov, straty dobrého mena alebo dobrého mena alebo straty alebo korupcie informácií alebo údajov.

Tieto obmedzenia zodpovednosti platia, aj keď boli všeobecné podnikové služby výslovne informované o možnej strate.

výnimky

Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti nevylučuje ani neobmedzuje akúkoľvek záruku vyplývajúcu zo zákona, ktorú by bolo nezákonné vylúčiť alebo obmedziť; a nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti za vylúčenie alebo vylúčenie zodpovednosti spoločnosti General Corporate Services v súvislosti s akýmkoľvek:

smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou všeobecných firemných služieb; podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie zo strany všeobecných služieb pre podniky; alebo záležitosť, ktorú by bolo nezákonné alebo nezákonné vylúčiť alebo obmedziť Všeobecné podnikové služby alebo sa pokúsiť vylúčiť alebo obmedziť svoju zodpovednosť.

Primeranosť

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti uvedené v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti sú primerané.

Ak si myslíte, že nie sú primerané, túto webovú stránku nesmiete používať.

Ostatné strany

Súhlasíte s tým, že ako spoločnosť obmedzujúca zodpovednosť má spoločnosť General Corporate Services, Inc., spoločnosť Nevada, záujem na obmedzení osobnej zodpovednosti jej úradníkov a zamestnancov. Súhlasíte s tým, že nebudete osobne uplatňovať nároky voči úradníkom, riadiacim pracovníkom alebo zamestnancom spoločnosti General Corporate Services v súvislosti so stratami, ktoré utrpíte v súvislosti s touto webovou stránkou.

Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, súhlasíte s tým, že obmedzenia záruk a zodpovednosti stanovené v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti za web budú chrániť úradníkov, zamestnancov, agentov, dcérskych spoločností, nástupcov, postupníkov a subdodávateľov služieb všeobecného firemného servisu, ako aj všeobecné podnikové služby, Inc.

Nevynutiteľné ustanovenia

Ak je alebo sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti za webovú stránku je nevykonateľné podľa platných právnych predpisov, nebude to mať vplyv na vymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti.

odškodnenie

Týmto odškodňujete všeobecné podnikové služby a zaväzujete sa, že budete poskytovať všeobecné podnikové služby odškodnené za akékoľvek straty, škody, náklady, záväzky a výdavky (vrátane, okrem iného, ​​právnych výdavkov a akýchkoľvek súm zaplatených všeobecnými podnikovými službami tretej strane pri riešení nároku alebo sporu na základe poradenstva právnym poradcom spoločnosti General Corporate Services), ktoré vznikli alebo utrpeli v súvislosti so všeobecnými službami spoločnosti v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto ustanovení alebo podmienok, ktoré vznikli v dôsledku vášho porušenia alebo ktorékoľvek z nárokov, ktoré ste porušili, podmienky.

Porušenie týchto zmluvných podmienok

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva všeobecných firemných služieb podľa týchto zmluvných podmienok, ak akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto obchodné podmienky, všeobecné podnikové služby môžu podniknúť také kroky, ktoré všeobecné podnikové služby považujú za vhodné na riešenie porušenia, vrátane pozastavenia vášho prístupu k webové stránky, ktoré vám zakazujú prístup na webovú stránku, blokujú počítače pomocou vašej adresy IP v prístupe na webovú stránku, kontaktujú vášho poskytovateľa internetových služieb a požiadajú ho o zablokovanie vášho prístupu na webovú stránku alebo o začatie súdneho konania proti vám.

Zmena

Všeobecné podnikové služby môžu tieto podmienky z času na čas revidovať. Revidované podmienky sa budú vzťahovať na používanie tejto webovej stránky odo dňa uverejnenia revidovaných zmluvných podmienok na tejto webovej stránke. Túto stránku pravidelne kontrolujte, aby ste sa uistili, že ste oboznámení s aktuálnou verziou.

Priradenie

Všeobecné firemné služby môžu prevádzať, uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo inak nakladať s právami a / alebo povinnosťami všeobecných firemných služieb podľa týchto podmienok bez toho, aby vás upovedomili alebo získali váš súhlas.

Nesmiete preniesť, subdodávate alebo inak sa zaobchádzať s vašimi právami a / alebo povinnosťami podľa týchto podmienok.

Deliteľnosť

Ak ktorýkoľvek súd alebo iný príslušný orgán zistí, že ustanovenie týchto podmienok je nezákonné a / alebo nevynútiteľné, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti. Ak by bolo akékoľvek nezákonné a / alebo nevynútiteľné ustanovenie zákonné alebo vynútiteľné, ak by sa časť z neho vypustila, táto časť sa bude považovať za vymazanú a zostávajúce ustanovenie zostane v platnosti.

Celá dohoda

Tieto zmluvné podmienky tvoria úplnú dohodu medzi vami a všeobecnými podnikovými službami v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky.

Právo a jurisdikcia

Tieto podmienky sa budú riadiť a interpretovať v súlade so zákonmi Floridy a akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov v okrese Broward na Floride.

Registrácie a oprávnenia

Podrobnosti o všeobecných podnikových službách

Úplný názov spoločnosti General Corporate Services je General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services je registrovaná v Nevade.

Adresa spoločnosti General Corporate Services je 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Jeho poštová adresa je 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Všeobecné obchodné služby môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@companiesinc.com.

Vyžiadajte si bezplatné informácie