Termat dhe Kushtet

Shërbimet e fillimit të biznesit dhe mbrojtjen e pasurisë personale.

Merrni inkorporuar

Termat dhe Kushtet

KUSHTET DHE KUSHTET E INTERNETIT

Këto terma dhe kushte rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti; duke përdorur këtë faqe, ju pranoni këto kushte dhe kushte në tërësi. Nëse nuk pajtoheni me këto terma dhe kushte ose ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti.

Duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të përdorur këtë faqe interneti. Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke u pajtuar me këto kushte dhe kushte që ju garantoni dhe përfaqësoni se jeni të paktën 18 vjeç.

Ky website përdor cookies. Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke rënë dakord me këto terma dhe kushte, ju pranoni përdorimin e cookies nga kompania jonë në përputhje me kushtet e politikave të privatësisë së privacy / cookies të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave.

Licenca për përdorimin e faqes së internetit

Nëse nuk shprehet ndryshe, General Corporate Services, Inc. (një korporatë e Nevadas) dhe / ose licensuesit e saj veprojnë në markën Incorporated të kompanive dhe kanë të drejta për të drejtat e pronësisë intelektuale në faqen e internetit dhe materialin në faqen e internetit. Duke iu nënshtruar licencës më poshtë, të gjitha këto të drejta të pronësisë intelektuale janë të rezervuara.

Ju mund të shikoni, shkarkoni vetëm për qëllime ruajtjeje, dhe faqet e printuara ose përmbajtje të tjera nga faqja e internetit për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara më poshtë dhe gjetkë në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet ripublikoni materialin nga kjo faqe (duke përfshirë ripublikimin në një faqe tjetër); të shesë, të japë me qira ose nën-licencë materiale nga faqja e internetit; tregoni ndonjë material nga faqja e internetit në publik; riprodhoni, kopjoni, kopjoni ose ndryshe shfrytëzoni materiale në këtë faqe interneti për një qëllim komercial; modifikoni ose modifikoni ndonjë material në faqen e internetit; ose të shpërndajë materiale nga kjo faqe përveç për përmbajtjen, nëse ka, në mënyrë specifike dhe të shprehur në dispozicion për rishpërndarjen.

Kur përmbajtja është vënë posaçërisht në dispozicion për rishpërndarjen, ajo mund të rishpërndahet vetëm me leje me shkrim nga një ekzekutiv i General Corporate Services, Inc. një korporate Nevada.

Përdorimi i pranueshëm

Ju nuk duhet ta përdorni këtë faqe në asnjë mënyrë që shkakton, ose mund të shkaktojë, dëmtim të internetit ose dëmtim të disponueshmërisë ose qasjes në faqen e internetit; ose në ndonjë mënyrë që është e paligjshme, e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme.

Nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për të kopjuar, ruajtur, transmetuar, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë ndonjë material që përbëhet nga (ose është i lidhur me) ndonjë spyware, virus kompjuteri, kalë trojan, krimb, keystroke logger, rootkit ose të tjera program kompjuterik me qëllim të keq.

Nuk duhet të kryeni ndonjë aktivitet të mbledhjes së të dhënave sistematike ose të automatizuar (duke përfshirë, pa kufizime, grumbullimin e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave dhe grumbullimin e të dhënave) në ose në lidhje me këtë faqe pa pëlqimin me shkrim të Shërbimeve të Përgjithshme të Përgjithshme.

Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për të transmetuar ose dërguar komunikime komerciale të pakërkuara.

Ju nuk duhet ta përdorni këtë website për ndonjë qëllim të lidhur me marketingun pa pëlqimin me shkrim të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave.

Qasje e kufizuar

Qasja në fusha të caktuara të kësaj faqe interneti është e kufizuar. Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave rezervojnë të drejtën për të kufizuar qasjen në fusha të tjera të kësaj faqe interneti, ose në të vërtetë edhe në tërë faqen e internetit, në diskrecionin e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave.

Nëse Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave ju japin një ID të përdoruesit dhe fjalëkalim për t'ju lejuar të hyni në zona të kufizuara të kësaj faqeje interneti ose në përmbajtje ose shërbime të tjera, ju duhet të siguroni që identiteti i përdoruesit dhe fjalëkalimi të mbahen konfidenciale.

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të çaktivizojnë ID dhe fjalëkalimin tuaj në diskrecionin e vetëm të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave pa njoftim ose shpjegim.

Përmbajtja e përdoruesit

Në këto kushte dhe kushte, "përmbajtja e përdoruesit tënd" do të thotë material (duke përfshirë pa kufizime tekstin, imazhet, materialin audio, materialin video dhe materialin audioviziv) që dorëzoni në këtë faqe interneti, për çfarëdo qëllimi.

Ju u jepni Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave një licencë të gjithëpërfshirëse, të pakthyeshme, joekskluzive dhe pa pagesë, për të përdorur, riprodhuar, adaptuar, publikuar, përkthyer dhe shpërndarë përmbajtjen e përdoruesit në çdo media ekzistuese ose të ardhshme. Ju gjithashtu u jepni Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave të drejtën e nën-licencimit të këtyre të drejtave dhe të drejtën për të sjellë një veprim për shkeljen e këtyre të drejtave.

Përmbajtja e përdoruesit nuk duhet të jetë e paligjshme ose e paligjshme, nuk duhet të cenojë të drejtat ligjore të një pale të tretë dhe nuk duhet të jetë në gjendje të krijojë veprim ligjor, qoftë kundër jush ose Shërbimit të Përgjithshëm të Korporatave ose një pale të tretë (në secilin rast sipas çdo ligji të aplikueshëm) .

Ju nuk duhet të dorëzoni asnjë përmbajtje të përdoruesit në faqen e internetit që është ose ka qenë ndonjëherë objekt i ndonjë procedure ligjore kërcënuese ose aktuale ose ndonjë ankese tjetër të ngjashme.

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave rezervojnë të drejtën të modifikojnë ose të heqin çdo material të paraqitur në këtë faqe interneti ose të ruhen në serverët e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave ose të organizohen ose të publikohen në këtë faqe interneti.

Pavarësisht nga të drejtat e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave nën këto kushte dhe kushte në lidhje me përmbajtjen e përdoruesit, Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk marrin përsipër të monitorojnë paraqitjen e përmbajtjeve të tilla, ose publikimin e përmbajtjeve të tilla në këtë faqe interneti.

Asnjë garanci

Kjo faqe interneti ofrohet "siç është" pa asnjë përfaqësim ose garanci, të shprehur ose të nënkuptuar. Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk bëjnë asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me këtë faqe interneti ose informacionet dhe materialet e dhëna në këtë faqe interneti.

Pa paragjykuar përgjithësinë e paragrafit të mësipërm, Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk garantojnë që kjo uebfaqe të jetë vazhdimisht e disponueshme ose në dispozicion; ose informacioni në këtë faqe interneti është i plotë, i vërtetë, i saktë ose jo i gabuar.

Asgjë në këtë faqe nuk përbën, ose ka për qëllim të përbëjë, këshilla të çdo lloji. Nëse keni nevojë për këshilla në lidhje me ndonjë çështje ligjore, tatimore, financiare ose mjekësore duhet të konsultoheni me një profesionist të përshtatshëm.

Kufizimet e Përgjegjësisë

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk do të jenë përgjegjëse për ju (qoftë nën ligjin e kontaktit, ligjin e kundërvajtjeve ose ndryshe) në lidhje me përmbajtjen, ose përdorimin ose ndryshe në lidhje me këtë faqe interneti:

në masën që uebfaqja është ose nuk ofrohet pa pagesë, për ndonjë humbje të drejtpërdrejtë;
për çdo humbje të tërthortë, të veçantë ose pasuese; ose
për humbjet e biznesit, humbjen e të ardhurave, të ardhurat, fitimet ose kursimet e parashikuara, humbjen e kontratave ose marrëdhënieve afariste, humbjen e reputacionit ose vullnetit të mirë, ose humbjen ose prishjen e informacionit ose të dhënave.

Këto kufizime të përgjegjësisë zbatohen edhe nëse Shërbimet e Përgjithshme të Korporatës janë këshilluar shprehimisht për humbjen e mundshme.

Përjashtimet

Asgjë në këtë deklaratë nuk do të përjashtojë ose kufizojë ndonjë garanci të nënkuptuar me ligj se do të ishte e paligjshme të përjashtoheshin ose të kufizoheshin; dhe asgjë në këtë faqe nuk do të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave në lidhje me ndonjë:

vdekje ose lëndime personale të shkaktuara nga neglizhenca e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave; mashtrim apo keqinterpretim mashtrues nga ana e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave; ose çështje që do të ishte e paligjshme ose e paligjshme për Shërbimet e Përgjithshme të Korporatës për të përjashtuar ose kufizuar, ose për të provuar ose pretenduar të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë e saj.

Arsyeshmëria

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni që përjashtimet dhe kufizimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë mospërmbushje të faqes janë të arsyeshme.

Nëse nuk mendoni se janë të arsyeshme, nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti.

Palë të tjera

Ju pranoni që, si një njësi që kufizon detyrimet, Shërbimi i Përgjithshëm i Korporatave, Inc, një korporatë e Nevadas, ka interes të kufizojë përgjegjësinë personale të zyrtarëve dhe punonjësve të saj. Ju pranoni që ju nuk do të merrni ndonjë kërkesë personalisht kundër zyrtarëve, drejtorëve apo punonjësve të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave në lidhje me ndonjë humbje që ju vuani në lidhje me faqen e internetit.

Pa paragjykuar paragrafin e mësipërm, ju pranoni që kufizimet e garancive dhe përgjegjësisë të përcaktuara në këtë faqe interneti do të mbrojnë oficerët, punonjësit, agjentët, filialet, trashëgimtarët, caktuesit dhe nënkontraktuesit e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave, si dhe Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave, Inc.

Dispozitat e pazbatueshme

Nëse ndonjë dispozitë e këtij mospërmbushjeje të uebfaqes është, ose është gjetur të jetë, e pazbatueshme në bazë të ligjit në fuqi, kjo nuk do të ndikojë në zbatimin e dispozitave të tjera të këtij mohimi.

Dëmshpërblim

Ju në këtë mënyrë ju zhdëmtoni Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave dhe ndërmerrni që Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave të dëmshpërblehen nga çdo humbje, dëm, kosto, detyrime dhe shpenzime (duke përfshirë pa kufizim shpenzimet ligjore dhe shumat e paguara nga Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave për një palë të tretë në zgjidhjen e kërkesës ose mosmarrëveshjes në këshillat e këshilltarëve ligjorë të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave) të shkaktuara ose të pësuara nga Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave që rrjedhin nga çdo shkelje e ndonjë dispozite të këtyre kushteve dhe kushteve, ose që rrjedhin nga çdo pretendim që keni shkelur ndonjë dispozitë të këtyre kushteve dhe kushtet.

Shkeljet e këtyre kushteve dhe kushteve

Pa paragjykuar të drejtat e tjera të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave sipas këtyre kushteve dhe kushteve, nëse Ju i shkelni këto terma dhe kushte në asnjë mënyrë, Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të ndërmarrin veprime të tilla si Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave konsiderojnë të përshtatshme për t'u marrë me shkeljen, përfshirë pezullimin e qasjes tuaj në faqen e internetit, që ju ndalon të hyni në faqen e internetit, duke bllokuar kompjuterët duke përdorur adresën tuaj IP të qasjes në faqen e internetit, duke kontaktuar ofruesin e shërbimit të internetit për të kërkuar që ata të bllokojnë qasjen tuaj në faqen e internetit dhe / ose të sjellin procedurat gjyqësore kundër jush.

Variacion

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të rishikojnë këto kushte dhe kushte nga koha në kohë. Termat dhe kushtet e rishikuara do të zbatohen për përdorimin e kësaj faqeje interneti nga data e publikimit të kushteve të rishikuara në këtë faqe interneti. Ju lutemi kontrolloni këtë faqe rregullisht për të siguruar që ju jeni të njohur me versionin aktual.

Caktimi

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të transferojnë, nënkontraktojnë ose përndryshe të merren me të drejtat dhe / ose detyrimet e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave nën këto terma dhe kushte pa ju njoftuar ose duke marrë pëlqimin tuaj.

Ju nuk mund të transferoni, nënkontraktojnë ose përndryshe të merren me të drejtat dhe / ose detyrimet tuaja nën këto terma dhe kushte.

Pjesshme

Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve përcaktohet nga çdo gjykatë ose autoritet tjetër kompetent për të qenë i paligjshëm dhe / ose i pazbatueshëm, dispozitat e tjera do të vazhdojnë në fuqi. Nëse ndonjë dispozitë e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme do të ishte e ligjshme ose e zbatueshme nëse një pjesë e saj do të fshihej, kjo pjesë do të konsiderohet të fshihet dhe pjesa tjetër e dispozitës do të vazhdojë në fuqi.

Marrëveshja e tërë

Këto terma dhe kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen ndërmjet jush dhe Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti dhe zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti.

Ligji dhe Juridiksioni

Këto terma dhe kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Floridës dhe çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave brenda Broward County, Florida.

Regjistrimet dhe autorizimet

Detajet e shërbimeve të përgjithshme të korporatave

Emri i plotë i Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave është Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave, Inc.

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave janë të regjistruara në Nevada.

Adresa e regjistruar e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave është 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Adresa e postimit është 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Ju mund të kontaktoni Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave me email në info@companiesinc.com.

Kërkoni informacion falas