Termat dhe Kushtet

Fillimi i biznesit dhe shërbimet e mbrojtjes së aseteve personale.

Inkorporohuni

Termat dhe Kushtet

KUSHTET DHE KUSHTET E WEBSITE

Këto terma dhe kushte rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti; duke përdorur këtë faqe, ju pranoni këto kushte dhe kushte në tërësi. Nëse nuk pajtoheni me këto terma dhe kushte ose ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti.

Ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të përdorur këtë faqe në internet. Duke përdorur këtë faqe në internet dhe duke rënë dakord për këto terma dhe kushte ju garantoni dhe përfaqësoni se jeni të paktën 18 vjeç.

Kjo faqe në internet përdor cookies. Duke përdorur këtë faqe në internet dhe duke rënë dakord për këto terma dhe kushte, ju pranoni përdorimin e cookie-t nga kompania jonë në përputhje me kushtet e politikës së privatësisë / cookies të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave.

Licencë për të përdorur faqen e internetit

Përveç nëse thuhet ndryshe, General Corporate Services, Inc. (një korporatë Nevada) dhe / ose licensuesit e saj operojnë me markën Company Incorporated dhe kanë të drejta për të drejtat e pronësisë intelektuale në faqen e internetit dhe materialin në faqen e internetit. Në varësi të licencës më poshtë, të gjitha këto të drejta të pronës intelektuale janë të rezervuara.

Ju mund të shikoni, shkarkoni vetëm për qëllime të memorizimit dhe të shtypni faqe ose përmbajtje tjetër nga faqja e internetit për përdorimin tuaj personal, në varësi të kufizimeve të përcaktuara më poshtë dhe gjetkë në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet ribotoni material nga kjo faqe në internet (përfshirë republikimin në një faqe tjetër në internet); shes, marr me qira ose nën-licencë materiale nga faqja e internetit; të tregojë çdo material nga faqja në internet në publik; riprodhoni, kopjoni, kopjoni ose shfrytëzoni ndryshe materiale në këtë faqe në internet për një qëllim tregtar; modifikoni ose modifikoni ndonjë material në faqen e internetit; ose rishpërndani materialin nga kjo faqe në internet, përveç përmbajtjes, nëse ka, në mënyrë specifike dhe shprehimisht të disponueshme për rishpërndarje.

Kur përmbajtja vihet në dispozicion posaçërisht për rishpërndarje, ajo mund të rishpërndahet vetëm me leje me shkrim nga një ekzekutiv i General Corporate Services, Inc. një korporatë Nevada.

Përdorimi i pranueshëm

Ju nuk duhet ta përdorni këtë faqe në asnjë mënyrë që shkakton, ose mund të shkaktojë, dëmtim të internetit ose dëmtim të disponueshmërisë ose qasjes në faqen e internetit; ose në ndonjë mënyrë që është e paligjshme, e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme.

Nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për të kopjuar, ruajtur, transmetuar, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë ndonjë material që përbëhet nga (ose është i lidhur me) ndonjë spyware, virus kompjuteri, kalë trojan, krimb, keystroke logger, rootkit ose të tjera program kompjuterik me qëllim të keq.

Ju nuk duhet të kryeni ndonjë aktivitet sistematik ose të automatizuar të mbledhjes së të dhënave (duke përfshirë pa kufizime skrapimin, minimin e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave dhe mbledhjen e të dhënave) në ose në lidhje me këtë faqe në internet pa miratimin e shprehur me shkrim të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave.

Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti për të transmetuar ose dërguar komunikime komerciale të pakërkuara.

Ju nuk duhet ta përdorni këtë faqe në internet për ndonjë qëllim në lidhje me marketingun pa miratimin e shprehur me shkrim të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave.

Qasje e kufizuar

Hyrja në zona të caktuara të kësaj faqe në internet është e kufizuar. Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave rezervojnë të drejtën për të kufizuar hyrjen në zona të tjera të kësaj faqe interneti, ose me të vërtetë të gjithë kësaj faqe interneti, sipas gjykimit të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave.

Nëse Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave ju sigurojnë një ID përdoruesi dhe fjalëkalim për t'ju mundësuar qasjen në zona të kufizuara të kësaj faqe në internet ose përmbajtje ose shërbime të tjera, duhet të siguroheni që ID e përdoruesit dhe fjalëkalimi të ruhen konfidenciale.

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të çaktivizojnë ID-në dhe fjalëkalimin tuaj të përdoruesit në diskrecionin e vetëm të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave pa njoftim ose shpjegim.

Përmbajtja e përdoruesit

Në këto kushte dhe kushte, "përmbajtja e përdoruesit tënd" do të thotë material (duke përfshirë pa kufizime tekstin, imazhet, materialin audio, materialin video dhe materialin audioviziv) që dorëzoni në këtë faqe interneti, për çfarëdo qëllimi.

Ju i jepni Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave një licencë në mbarë botën, të parevokueshme, jo-ekskluzive, pa të drejta mbretërore për të përdorur, riprodhuar, përshtatur, botuar, përkthyer dhe shpërndarë përmbajtjen tuaj të përdoruesit në çdo media ekzistuese ose të ardhshme. Ju gjithashtu i jepni Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave të drejtën për të nën-licencuar këto të drejta dhe të drejtën për të ngritur një padi për shkeljen e këtyre të drejtave.

Përmbajtja juaj e përdoruesit nuk duhet të jetë e paligjshme ose e paligjshme, nuk duhet të shkelë të drejtat ligjore të ndonjë pale të tretë dhe nuk duhet të jetë e aftë të shkaktojë veprime ligjore qoftë kundër jush ose Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave ose një pale të tretë (në secilin rast sipas ndonjë ligji në fuqi) .

Ju nuk duhet të dorëzoni asnjë përmbajtje të përdoruesit në faqen e internetit që është ose ka qenë ndonjëherë objekt i ndonjë procedure ligjore kërcënuese ose aktuale ose ndonjë ankese tjetër të ngjashme.

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave rezervojnë të drejtën për të redaktuar ose hequr çdo material të paraqitur në këtë faqe në internet, ose të ruajtur në serverat e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave, ose të pritur ose botuar në këtë faqe në internet.

Pavarësisht nga të drejtat e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave nën këto terma dhe kushte në lidhje me përmbajtjen e përdoruesit, Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk marrin përsipër të monitorojnë paraqitjen e përmbajtjes së tillë, ose publikimin e kësaj përmbajtje në këtë faqe në internet.

Asnjë garanci

Kjo faqe në internet ofrohet "siç është" pa asnjë përfaqësim ose garanci, të shprehur ose të nënkuptuar. Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk bëjnë asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me këtë faqe në internet ose informacionin dhe materialet e ofruara në këtë faqe në internet.

Pa paragjykuar përgjithësinë e paragrafit të mësipërm, Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk garantojnë që kjo faqe në internet do të jetë vazhdimisht e disponueshme, ose fare e disponueshme; ose informacioni në këtë faqe në internet është i plotë, i vërtetë, i saktë ose jo-mashtrues.

Asgjë në këtë faqe në internet nuk përbën ose nuk ka për qëllim të përbëjë këshilla të çdo lloji. Nëse keni nevojë për këshilla në lidhje me ndonjë çështje ligjore, tatimore, financiare ose mjekësore, duhet të konsultoheni me një profesionist të duhur.

Kufizimet e Përgjegjësisë

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave nuk do të jenë përgjegjëse ndaj jush (qoftë nën ligjin e kontaktit, ligjin e shkeljeve ose ndryshe) në lidhje me përmbajtjen, ose përdorimin e, ose ndryshe në lidhje me, këtë faqe në internet:

në masën që faqja në internet ofrohet ose nuk ofrohet falas, për ndonjë humbje të drejtpërdrejtë;
për çdo humbje të tërthortë, të veçantë ose pasuese; ose
për humbjet e biznesit, humbjen e të ardhurave, të ardhurat, fitimet ose kursimet e parashikuara, humbjen e kontratave ose marrëdhënieve afariste, humbjen e reputacionit ose vullnetit të mirë, ose humbjen ose prishjen e informacionit ose të dhënave.

Këto kufizime të përgjegjësisë zbatohen edhe nëse Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave janë këshilluar shprehimisht për humbjen e mundshme.

Përjashtimet

Asgjë në këtë mohim të faqes në internet nuk do të përjashtojë ose kufizojë ndonjë garanci të nënkuptuar nga ligji që do të ishte e paligjshme përjashtimi ose kufizimi; dhe asgjë në këtë mohim të internetit nuk do të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave në lidhje me ndonjë:

vdekja ose dëmtimi personal i shkaktuar nga neglizhenca e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave; mashtrim ose keqinterpretim mashtrues nga ana e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave; ose çështje që do të ishte e paligjshme ose e paligjshme për Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave të përjashtojnë ose kufizojnë, ose të përpiqen ose synojnë të përjashtojnë ose kufizojnë, përgjegjësinë e saj.

Arsyeshmëria

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni që përjashtimet dhe kufizimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë mospërmbushje të faqes janë të arsyeshme.

Nëse nuk mendoni se janë të arsyeshme, nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti.

Palët e tjera

Ju pranoni që, si një njësi kufizuese e përgjegjësisë, General Corporate Services, Inc., një korporatë Nevada, ka një interes në kufizimin e përgjegjësisë personale të zyrtarëve dhe punonjësve të saj. Ju pranoni që nuk do të paraqisni asnjë pretendim personalisht kundër zyrtarëve, drejtorëve ose punonjësve të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave në lidhje me çdo humbje që pësoni në lidhje me faqen e internetit.

Pa paragjykuar paragrafin e mësipërm, ju pranoni që kufizimet e garancive dhe përgjegjësive të përcaktuara në këtë mohim të faqes në internet do të mbrojnë oficerët, punonjësit, agjentët, filialet, pasardhësit, caktuesit dhe nën-kontraktorët e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave, si dhe Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave, Inc.

Dispozita të pazbatueshme

Nëse ndonjë dispozitë e këtij mospërmbushjeje të uebfaqes është, ose është gjetur të jetë, e pazbatueshme në bazë të ligjit në fuqi, kjo nuk do të ndikojë në zbatimin e dispozitave të tjera të këtij mohimi.

Dëmshpërblim

Me anë të kësaj ju dëmshpërbleheni Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave dhe merrni përsipër të mbani Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave të dëmshpërblyera ndaj çdo humbje, dëmi, kosto, detyrimesh dhe shpenzimesh (përfshirë pa kufizime shpenzimet ligjore dhe çdo shumë e paguar nga Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave një pale të tretë në zgjidhjen e një pretendimi ose mosmarrëveshjeje me këshillën e këshilltarëve ligjorë të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave) të pësuara ose të vuajtura nga Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave që vijnë nga ndonjë shkelje nga ju e ndonjë dispozite të këtyre termave dhe kushteve, ose që del nga ndonjë pretendim që ju keni shkelur ndonjë dispozitë të këtyre kushteve dhe kushtet

Shkelja e këtyre termave dhe kushteve

Pa paragjykuar të drejtat e tjera të Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave nën këto terma dhe kushte, nëse i shkelni këto terma dhe kushte në ndonjë mënyrë, Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të ndërmarrin veprime të tilla siç Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave i konsiderojnë të përshtatshme për t'u marrë me shkeljen, përfshirë pezullimin e hyrjes tuaj në faqe në internet, duke ju ndaluar hyrjen në faqen e internetit, duke bllokuar kompjuterat duke përdorur adresën tuaj IP për të hyrë në faqen e internetit, duke kontaktuar ofruesin tuaj të shërbimit të internetit për të kërkuar që ata të bllokojnë hyrjen tuaj në faqen e internetit dhe / ose duke sjellë procedura gjyqësore kundër jush.

Variacion

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të rishikojnë këto terma dhe kushte nga koha në kohë. Termat dhe kushtet e rishikuara do të zbatohen për përdorimin e kësaj faqe në internet që nga data e publikimit të termave dhe kushteve të rishikuara në këtë faqe në internet. Ju lutemi kontrolloni rregullisht këtë faqe për t'u siguruar që jeni njohur me versionin aktual.

Caktimi

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave mund të transferojnë, nënkontraktojnë ose në të kundërt të merren me të drejtat dhe / ose detyrimet e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave sipas këtyre termave dhe kushteve pa ju njoftuar ose marrë pëlqimin tuaj.

Ju nuk mund të transferoni, nënkontraktojnë ose përndryshe të merren me të drejtat dhe / ose detyrimet tuaja nën këto terma dhe kushte.

Pjesshme

Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve përcaktohet nga çdo gjykatë ose autoritet tjetër kompetent për të qenë i paligjshëm dhe / ose i pazbatueshëm, dispozitat e tjera do të vazhdojnë në fuqi. Nëse ndonjë dispozitë e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme do të ishte e ligjshme ose e zbatueshme nëse një pjesë e saj do të fshihej, kjo pjesë do të konsiderohet të fshihet dhe pjesa tjetër e dispozitës do të vazhdojë në fuqi.

Marrëveshja e tërë

Këto terma dhe kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe në internet dhe zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe në internet.

Ligji dhe juridiksioni

Këto terma dhe kushte do të drejtohen nga dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Florida, dhe çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave brenda Broward County, Florida.

Regjistrimet dhe Autorizimet

Detajet e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave

Emri i plotë i Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave është General Corporate Services, Inc.

Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave janë regjistruar në Nevada.

Adresa e regjistruar e Shërbimeve të Përgjithshme të Korporatave është 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Adresa e saj postare është 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Ju mund të kontaktoni Shërbimet e Përgjithshme të Korporatave me email në info@companiesinc.com.

Kërkoni informacion falas