Villkor

Uppstart av företag och personlig skydd av tillgångar.

Bli införlivad

Villkor

WEBBPLATS VILLKOR

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats; genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor helt och hållet. Om du inte håller med de här villkoren eller någon del av dessa villkor måste du inte använda den här webbplatsen.

Du måste vara minst 18 års ålder för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor garanterar du och föreställer att du är minst 18 år.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och samtycka till dessa villkor samtycker du till vårt företags användning av cookies i enlighet med villkoren i Allmänna företags tjänster sekretesspolicy / cookies policy.

Licens för att använda webbplats

Såvida inget annat anges driver General Corporate Services, Inc. (ett Nevada-företag) och / eller dess licensgivare varumärket Company Incorporated och har rättigheter till immateriella rättigheter på webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter reserverade.

Du kan visa, ladda ner endast för cachningsändamål och skriva ut sidor eller annat innehåll från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på annat håll i dessa villkor.

Du får inte publicera material från denna webbplats (inklusive publicering på en annan webbplats); sälja, hyra eller dellicensmaterial från webbplatsen; visa allt material från webbplatsen offentligt; reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats för ett kommersiellt syfte; redigera eller på annat sätt ändra material på webbplatsen; eller omfördela material från denna webbplats med undantag för innehåll, om något, specifikt och uttryckligen tillgängligt för omfördelning.

Om innehåll specifikt görs tillgängligt för omfördelning får det endast distribueras med skriftligt tillstånd från en chef för General Corporate Services, Inc., ett Nevada-företag.

godtagbar användning

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämring av tillgängligheten eller tillgängligheten till webbplatsen. eller på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olaglig, olaglig, bedräglig eller skadlig syfte eller verksamhet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, värd, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplad till) någon spyware, virus, trojanska hästar, maskar, knapptryckning logger, rootkit eller annan skadlig programvara.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrotning, datautvinning, datautvinning och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan General Corporate Services uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.

Du får inte använda denna webbplats för något syfte som är relaterat till marknadsföring utan uttryckligt skriftligt medgivande från allmänna företagstjänster.

Restricted Access

Tillgång till vissa områden på denna webbplats är begränsad. Allmänna företagstjänster förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till andra områden på denna webbplats, eller i själva verket hela webbplatsen, enligt General Corporate Services 'bedömning.

Om General Corporate Services förser dig med ett användar-ID och lösenord så att du kan komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella.

Allmänna företagstjänster kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord enligt Allmänna företagstjänsters eget gottfinnande utan föregående meddelande eller förklaring.

Användarinnehåll

I dessa villkor, "din användarinnehåll" avser material (inklusive, utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett ändamål.

Du ger General Corporate Services en global, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i alla befintliga eller framtida media. Du ger också allmänna företagstjänster rätten att dellicensera dessa rättigheter och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt eller olagligt, får inte kränka någon tredje parts lagliga rättigheter och får inte kunna leda till rättsliga åtgärder vare sig du eller General Corporate Services eller en tredje part (i varje fall enligt tillämplig lag) .

Du får inte lämna in någon användarinnehåll på webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller annat liknande klagomål.

Allmänna företagstjänster förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort allt material som skickas till denna webbplats eller lagras på General Corporate Services servrar, eller värd eller publiceras på denna webbplats.

Trots allmänna företagstjänsters rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarinnehåll åtar sig General Corporate Services inte att övervaka inlämnandet av sådant innehåll till eller publiceringen av sådant innehåll på denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "som den är" utan några uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Allmänna företagstjänster lämnar inga garantier i förhållande till denna webbplats eller information och material som tillhandahålls på denna webbplats.

Utan att det påverkar allmänheten i det föregående stycket, garanterar inte allmänna företagstjänster att denna webbplats kommer att vara tillgänglig eller tillgänglig alls. eller informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd angående juridiska, skattemässiga, finansiella eller medicinska frågor bör du rådfråga en lämplig professionell.

Ansvarsbegränsningar

Allmänna företagstjänster kommer inte att vara ansvariga gentemot dig (vare sig enligt lagen om kontakt, skadeslagen eller på annat sätt) i relation till innehållet i, användningen av eller på annat sätt i samband med denna webbplats:

i den utsträckning webbplatsen tillhandahålls eller inte tillhandahålls kostnadsfritt för någon direkt förlust;
för någon indirekt, speciell eller följdskador; eller
för eventuella förlust i näringsverksamhet, förlust av intäkter, intäkter, vinst eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsförbindelser, förlust av anseende eller goodwill eller förlust eller förvanskning av information eller data.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om General Corporate Services uttryckligen har informerats om den potentiella förlusten.

undantag

Ingenting på denna webbplats friskrivningsklausul kommer att utesluta eller begränsa någon garanti enligt lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och inget på denna webbplats ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar General Corporate Services ansvar för något av:

dödsfall eller personskada orsakad av General Corporate Services försumlighet; bedrägeri eller bedräglig felrepresentation från General Corporate Services; eller fråga som det skulle vara olagligt eller olagligt för allmänna företagstjänster att utesluta eller begränsa, eller försöka eller påstå att utesluta eller begränsa sitt ansvar.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats godkänner du att de undantag och begränsningar av ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tror att de är rimliga, ska du inte använda denna webbplats.

Andra parter

Du accepterar att General Corporate Services, Inc., ett Nevada-företag, som ett ansvarsbegränsande företag, har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att göra några anspråk personligen mot General Corporate Services tjänstemän, styrelseledamöter eller anställda med avseende på eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke, samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges på denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att skydda allmänna företagstjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, uppdrag och underleverantörer samt allmänna företagstjänster, Inc.

Oavtänkbara bestämmelser

Om någon del av denna webbplats ansvarsfriskrivning är, eller visar sig vara, inte kan verkställas enligt gällande lag, kommer det inte att påverka verkställigheten av övriga bestämmelser i denna webbplats ansvarsfriskrivning.

Ersättning

Du gör härmed Skydd mot allmänna företagstjänster och åtar sig att hålla General Corporate Services skyddade mot eventuella förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive utan begränsning juridiska utgifter och eventuella belopp som betalas av General Corporate Services till en tredje part för att lösa en fordran eller tvist på råd från allmänna företagstjänsters juridiska rådgivare) som uppstått eller lidit av allmänna företagstjänster till följd av brott av dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller som uppstår på grund av att du har åsidosatt någon bestämmelse av dessa villkor och betingelser.

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar allmänna företagstjänsters andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan General Corporate Services vidta sådana åtgärder som General Corporate Services anser vara lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive avbryta din tillgång till webbplats, som förbjuder dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och / eller väckt talan mot dig.

Variation

Allmänna företagstjänster kan ändra dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor gäller för användning av denna webbplats från och med dagen för publicering av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du känner till den aktuella versionen.

Uppdrag

Allmänna företagstjänster kan överföra, underavtala eller på annat sätt hantera Allmänna företags services rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller få ditt samtycke.

Du får inte överföra, underleverantörer eller på annat sätt handla med dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Uppdelning

Om en bestämmelse av dessa villkor fastställs av någon domstol eller annan behörig myndighet är olaglig och / eller inte verkställbar, kommer de andra bestämmelserna att gälla. Om någon olaglig och / eller ej verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses raderad och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och General Corporate Services i relation till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal om din användning av denna webbplats.

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Florida lagar, och eventuella tvister rörande dessa villkor kommer att omfattas av domstolarnas exklusiva behörighet i Broward County, Florida.

Registreringar och tillstånd

Allmänna företagstjänsters uppgifter

Allmänna företagstjänsters namn är General Corporate Services, Inc.

Allmänna företagstjänster är registrerade i Nevada.

General Corporate Services registrerade adress är 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Dess postadress är 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Du kan kontakta allmänna företagstjänster via e-post till info@companiesinc.com.

Begär gratis information