Bài viết về giải thể

Khởi nghiệp kinh doanh và dịch vụ bảo vệ tài sản cá nhân.

Nhận hợp nhất

Bài viết về giải thể

Một công ty hoặc LLC phải nộp giấy chứng nhận hoặc các điều khoản giải thể với nhà nước để chấm dứt sự tồn tại của công ty. Các công ty hợp nhất sẽ hỗ trợ bạn trong việc nộp các giấy tờ này ở bất kỳ tiểu bang 50 và một số địa điểm nước ngoài.

Bán công ty / công ty của bạn

Trong một số trường hợp, sự tồn tại của công ty bạn có thể được sử dụng bởi những cá nhân đang tìm cách kết hợp một công ty lâu đời. Các công ty Incorporated có thể mua công ty của bạn từ bạn để liệt kê trong thư mục các công ty lâu đời của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi hôm nay để xem nếu bạn đủ điều kiện để mua doanh nghiệp của bạn.