Điều khoản sử dụng

Dịch vụ khởi sự kinh doanh và bảo vệ tài sản cá nhân.

Hợp nhất

Điều khoản sử dụng

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN WEBSITE

Những điều khoản và điều kiện này chi phối việc bạn sử dụng trang web này; bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện đầy đủ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sử dụng trang web này.

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này và bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý cho công ty chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách bảo mật / chính sách cookie của Dịch vụ Công ty Chung.

Giấy phép sử dụng trang web

Trừ khi có quy định khác, General Corporate Services, Inc. (một công ty ở Nevada) và / hoặc người cấp phép của nó vận hành thương hiệu Công ty Incorporated và có các quyền đối với quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép dưới đây, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ này được bảo lưu.

Bạn chỉ có thể xem, tải xuống cho mục đích lưu vào bộ nhớ đệm và in các trang hoặc nội dung khác từ trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, tuân theo các hạn chế được nêu bên dưới và các nơi khác trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được tái xuất bản tài liệu từ trang web này (bao gồm cả việc đăng lại trên trang web khác); bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ trang web; hiển thị bất kỳ tài liệu nào từ trang web trước công chúng; sao chép, nhân bản, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web này cho mục đích thương mại; chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web; hoặc phân phối lại tài liệu từ trang web này ngoại trừ nội dung, nếu có, được cung cấp cụ thể và rõ ràng để phân phối lại.

Trong trường hợp nội dung được cung cấp cụ thể để phân phối lại, nội dung đó chỉ có thể được phân phối lại với sự cho phép bằng văn bản của giám đốc điều hành của General Corporate Services, Inc., một công ty thuộc Nevada.

Chấp thuận sử dụng

Bạn không được sử dụng trang web này trong bất kỳ cách nào gây ra, hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm suy yếu tính sẵn có hoặc khả năng tiếp cận của trang web; hoặc bất kỳ cách nào trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền tải, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu trong đó bao gồm (hoặc có liên quan) vào bất kỳ phần mềm gián điệp, virus máy tính, trojan, sâu, phần mềm keylogger, rootkit hay khác phần mềm máy tính độc hại.

Bạn không được tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập dữ liệu, khai thác dữ liệu, trích xuất dữ liệu và thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của General Corporate Services.

Bạn không được sử dụng trang web này để truyền tải hoặc gửi các thông tin thương mại không mong muốn.

Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Dịch vụ Công ty Chung.

Giới hạn truy cập

Quyền truy cập vào các khu vực nhất định của trang web này bị hạn chế. General Corporate Services có quyền hạn chế quyền truy cập vào các khu vực khác của trang web này, hoặc thực sự là toàn bộ trang web này, theo quyết định của General Corporate Services.

Nếu Dịch vụ Công ty Chung cung cấp cho bạn ID người dùng và mật khẩu để cho phép bạn truy cập các khu vực hạn chế của trang web này hoặc nội dung hoặc dịch vụ khác, bạn phải đảm bảo rằng ID người dùng và mật khẩu được giữ bí mật.

Dịch vụ Công ty Chung có thể vô hiệu hóa ID người dùng và mật khẩu của bạn theo quyết định riêng của Dịch vụ Công ty Chung mà không cần thông báo hoặc giải thích.

Nội dung của Người dùng

Trong các điều khoản và điều kiện, "nội dung người dùng của bạn" có nghĩa là vật liệu (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video và tài liệu nghe nhìn) mà bạn gửi cho trang web này, vì bất cứ mục đích.

Bạn cấp cho Dịch vụ Công ty Chung một giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung người dùng của bạn trên bất kỳ phương tiện nào hiện có hoặc trong tương lai. Bạn cũng cấp cho General Corporate Services quyền cấp phép lại các quyền này và quyền khởi kiện vi phạm các quyền này.

Nội dung người dùng của bạn không được bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, không được vi phạm bất kỳ quyền hợp pháp nào của bên thứ ba và không được có khả năng dẫn đến hành động pháp lý cho dù chống lại bạn hoặc Dịch vụ công ty chung hoặc bên thứ ba (trong mỗi trường hợp theo bất kỳ luật hiện hành nào) .

Bạn không được gửi bất kỳ nội dung người dùng nào đến trang web đã hoặc đang là đối tượng của bất kỳ thủ tục pháp lý nào bị đe dọa hoặc thực tế hoặc khiếu nại tương tự khác.

General Corporate Services có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được gửi đến trang web này, hoặc được lưu trữ trên máy chủ của General Corporate Services, hoặc được lưu trữ hoặc xuất bản trên trang web này.

Bất chấp các quyền của Dịch vụ Công ty Chung theo các điều khoản và điều kiện này liên quan đến nội dung của người dùng, Dịch vụ Công ty Chung không cam kết giám sát việc gửi nội dung đó đến hoặc việc xuất bản nội dung đó trên trang web này.

Không có Bảo đảm

Trang web này được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý. Dịch vụ Công ty Chung không tuyên bố hoặc bảo đảm liên quan đến trang web này hoặc thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này.

Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của đoạn trên, Dịch vụ Công ty Chung không đảm bảo rằng trang web này sẽ liên tục có sẵn hoặc có sẵn; hoặc thông tin trên trang web này là đầy đủ, đúng sự thật, chính xác hoặc không gây hiểu nhầm.

Không có gì trên trang web này cấu thành, hoặc có nghĩa là để cấu thành, lời khuyên dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn cần lời khuyên liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý, thuế, tài chính hoặc y tế nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia thích hợp.

Hạn chế Trách nhiệm

Dịch vụ Công ty Chung sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn (cho dù theo luật liên hệ, luật sơ khai hay luật khác) liên quan đến nội dung, hoặc việc sử dụng hoặc liên quan đến trang web này:

trong phạm vi trang web được hoặc không được cung cấp miễn phí, đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp nào;
đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả; hoặc
đối với bất kỳ kinh doanh thua lỗ, mất doanh thu, thu nhập, lợi nhuận hay tiết kiệm dự tính, mất hợp đồng hay mối quan hệ kinh doanh, mất danh tiếng hoặc uy tín, hoặc mất mát hoặc tham nhũng của các thông tin hoặc dữ liệu.

Những giới hạn trách nhiệm pháp lý này được áp dụng ngay cả khi Dịch vụ Tổng công ty đã được thông báo rõ ràng về tổn thất có thể xảy ra.

Trường hợp ngoại lệ

Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web này sẽ loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ bảo đảm nào được áp dụng theo luật rằng việc loại trừ hoặc giới hạn sẽ là bất hợp pháp; và không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Dịch vụ Công ty Chung đối với bất kỳ:

tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của General Corporate Services; gian lận hoặc trình bày sai sự thật về một phần của Dịch vụ Công ty Chung; hoặc bất kể điều gì sẽ là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp đối với Dịch vụ chung của công ty để loại trừ hoặc giới hạn, hoặc cố gắng hoặc có ý định loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của mình.

Tính hợp lý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng loại trừ và giới hạn trách nhiệm quy định trong trang web từ chối trách nhiệm này là hợp lý.

Nếu bạn không nghĩ rằng họ là hợp lý, bạn không phải sử dụng trang web này.

Các bên khác

Bạn chấp nhận rằng, với tư cách là một pháp nhân giới hạn trách nhiệm, General Corporate Services, Inc., một công ty thuộc Nevada, có lợi ích trong việc giới hạn trách nhiệm cá nhân của các cán bộ và nhân viên của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của General Corporate Services liên quan đến bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến trang web.

Không ảnh hưởng đến đoạn trên, bạn đồng ý rằng các giới hạn của bảo đảm và trách nhiệm pháp lý được nêu trong tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web này sẽ bảo vệ các cán bộ, nhân viên, đại lý, công ty con, người kế nhiệm, người được giao và nhà thầu phụ cũng như Dịch vụ của Công ty chung, Inc.

Điều khoản không thể thực thi

Nếu bất kỳ điều khoản của trang web này là từ chối trách nhiệm, hoặc được tìm thấy là, không thể thực thi theo luật áp dụng, đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác của trang web này từ chối trách nhiệm.

Bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường cho Dịch vụ chung của công ty và cam kết giữ cho Dịch vụ chung của công ty được bồi thường đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và bất kỳ số tiền nào mà Dịch vụ chung trả cho bên thứ ba để giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp theo lời khuyên của cố vấn pháp lý của General Corporate Services) phát sinh hoặc phải gánh chịu bởi General Corporate Services phát sinh do bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này, hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản này điều kiện.

Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của Dịch vụ Công ty Chung theo các điều khoản và điều kiện này, nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này theo bất kỳ cách nào, Dịch vụ Công ty Chung có thể thực hiện hành động như Dịch vụ Công ty Chung cho là phù hợp để xử lý vi phạm, bao gồm cả việc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào trang web, cấm bạn truy cập trang web, chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn truy cập trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để yêu cầu họ chặn quyền truy cập của bạn vào trang web và / hoặc khởi kiện ra tòa chống lại bạn.

Biến thể

Dịch vụ Công ty Chung có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian. Các điều khoản và điều kiện sửa đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web này kể từ ngày công bố các điều khoản và điều kiện sửa đổi trên trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn đã quen với phiên bản hiện tại.

Chuyển nhượng

Dịch vụ Công ty Chung có thể chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc giải quyết các quyền và / hoặc nghĩa vụ của Dịch vụ Công ty Chung theo các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo cho bạn hoặc không được sự đồng ý của bạn.

Bạn không có quyền chuyển nhượng, ký hợp đồng hoặc đối phó với quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện.

Rẽ

Nếu một điều khoản của các điều khoản và điều kiện này được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác là không hợp pháp và / hoặc không thể thi hành, các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản bất hợp pháp và / hoặc không thể thực thi nào sẽ hợp pháp hoặc có hiệu lực nếu một phần của nó bị xóa, phần đó sẽ được coi là bị xóa và phần còn lại của điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Dịch vụ Công ty Chung liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó về việc bạn sử dụng trang web này.

Pháp luật và thẩm quyền

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Florida, và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án trong Hạt Broward, Florida.

Đăng ký và Ủy quyền

Thông tin chi tiết về Dịch vụ Công ty chung

Tên đầy đủ của General Corporate Services là General Corporate Services, Inc.

Dịch vụ Công ty Chung được đăng ký tại Nevada.

Địa chỉ đăng ký của General Corporate Services là 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Địa chỉ gửi thư của nó là 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Bạn có thể liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Công ty Chung qua email tới info@companiesinc.com.

Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 2019 năm XNUMX

Yêu cầu thông tin miễn phí